X

ลำปางศึกษานิเทศน์​ สพม.35​ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ข้าราชการพลเรือน ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภารกิจของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประกาศกิตติคุณ เชิดชูเกียรติข้าราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น สมควรเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการด้วยกัน จึงได้กำหนดให้วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยในปี 2562 จังหวัดลำปาง มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 4 ราย หนึ่งในนั้นคือ นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในกลุ่มอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่รับราชการ

นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ยึดหลักของการครองตน ครองคน ครองงาน เสียสละและยึดถือผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ได้กล่าวถึงการทำงานจนได้รับเกียรติให้เป็นข้าราชการดีเด่นของจังหวัดลำปางว่า ในการทำงานราชการตำแหน่ง “ศึกษานิเทศก์” นั้น ตนได้ยึดหลักของความถูกต้องสมเหตุสมผลตามบทบาทหน้าที่ พยายามเรียนรู้พัฒนาทักษะของตนเองในด้านต่างๆ เพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางหน่วยงานองค์กรและส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อต้องการจะพัฒนาทั้งบุคลากร และการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวไกล ให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองมีทักษะในการสอน พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่แก่เด็กเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เจริญเติบโตเป็นทั้งคนดี คนเก่ง คนกล้า มีทักษะกระบวนการคิดได้อย่างรอบด้าน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลารู้หน้าที่และต้องมีความสุจริตธรรม ซึ่งการเป็นข้าราชการก็หมายถึง การเป็นข้าของแผ่นดินที่จักต้องทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติด้วยความเต็มใจ และด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และจากการทำงานด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบ ทำให้เกิดผลงานแห่งความภาคภูมิใจ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการไทย ซึ่งนางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ได้กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับว่า รางวัลต่างๆ เป็นเพียงสิ่งพลอยได้จากการทำงาน และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ แต่การเป็นข้าราชการที่ดีนั้น ต้องเป็นมาจากข้างใน ด้วยจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ โปร่งใสมีคุณธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง “ศึกษานิเทศก์” ซึ่งถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่จะต้องมีความรอบรู้รอบด้าน ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แต่ในเวลาราชการเท่านั้น แต่กลับต้องทุ่มเทเวลานอกราชการใฝ่หาความรู้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาตนเองเกือบจะตลอดเวลา เช่นเดียวกับบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่คล้ายกับว่าเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของชาติ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน