X

ส.ป.ก. อบรมผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐาน GAP

 

ส.ป.ก.ประจวบฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)” ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ตรวจประเมินของส.ป.ก.รองรับการขยายขอบข่ายในการรับรองมาตรฐาน GAP พืชผักของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย.61 ที่ผ่านมา นางสาวพจนันท์ กองมาก  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน  (Lead auditor)  ของศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)” ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย.61 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ตรวจประเมินของส.ป.ก.รองรับการขยายขอบข่ายในการรับรองมาตรฐาน GAP พืชผักของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของ ส.ป.ก. สามารถให้การรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อย และสับปะรด และจะขยายขอบข่ายการรับรอง เพิ่มอีก 3 ชนิด คือ พืชผัก ข้าว และสมุนไพร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งสู่การสร้างแบรนด์ของส.ป.ก.ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน