X

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม แห่งแรกของประจวบคีรีขันธ์

()

เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

(วันที่ 14 กุมภาพันธ์) 2565 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน , นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี , นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี , นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรี , นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรี , นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล , หน.หน่วยงานสังกัด พม.และเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมในพิธีเปิด โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับชาวหัวหิน จำนวน 5 ครอบครัวด้วย

นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองหัวหิน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองรับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ให้เป็น “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้บริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเป็นองค์รวม หรือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้ประขาชนสะดวกเข้าถึงการขอความช่วยเหลือที่เป็นธรรม และเป็นจุดศูนย์รวมของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ด้านนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองหัวหินนี้ ถือเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จแห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความพร้อมในการทำงานทุกด้าน จะส่งผลดีต่อประชาชน ลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกกับประชาชนให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดรับกับประเด็นการขับเคลื่อนสู่ “ประจวบคีรีขันธ์ คนจิตอาสา ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาเยาวชนและเด็กทุกวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน