ใครรับผิดชอบ บริษัทฯร้องสื่อสร้างถนนเลียบทะเลประจวบฯกว่า 3 กม.เบิกเงินรัฐไม่ได้กว่า 20 ล้านบาท

บริษัทเอ ซี เอ็ม  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  รับเหมา ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล เส้นทางบ้านทุ่งมะเม่า-บ้านบ่อนอก ต.บ่อนอก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   ระยะทาง  3.750 กม.  ตอนนี้เดือดร้อนหนักโครงการเสร็จแล้วแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่จ่ายเงินค่างวดกว่า 22 ล้านบาท  มานาน 5 เดือนอ้างว่าเกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดประจวบฯ ที่ไม่ได้กันเงินเอาไว้ ล่าสุดบริษัทส่งหนังสือร้องเรียนไปยัง   ปลัดกระทรงวงมาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ขณะที่พบว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเดือนมิถุนายนลูกจ้างหญิงสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยักยอกเงินงบประมาณแผ่นดินไปเล่นการพนันออนไลน์กว่า 40 ล้านบาท

( วันที่ 20  สิงหาคม 2564)  สื่อมวลชนได้รับเรื่องการร้องเรียนจาก   บริษัท เอ ซี เอ็ม  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด   ว่าทางบริษัทฯได้รับการว่างจ้างจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้ทำงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล เส้นทางบ้านทุ่งมะเม่า-บ้านบ่อนอก ต.บ่อนอก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   ระยะทาง  3.750 กม.  พร้อมสะพาน ค.ล.ส.  ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยอีเลคทรอนิกส์ (อีบริดดิ้ง) เป็นเงิน 37,540,000 บาท โดยมีผู้ว่าจ้างลงนามในสัญญาคือนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงนามในสัญญาเมื่อ 30 มีนาคม 2564 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาว่างจ้าง และต่อมาหลังจากทำงานเสร็จแล้วบางส่วน ทางบริษัทฯได้ขอเบิกเงินค่าจ้างวด 4 งดที่ 6 งวดที่ 16 งวดที่ 17 และงวดที่ 20 งวดที่ 22 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,203,700 บาท และต่อมาเมื่อ วันที่ 27 เมษายน  คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เข้าดำเนินการตรวจรับมอบงานข้างงวดต่างๆ ปรากฏว่าบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบและสัญญาจ้างทุกประการ กระทั่งเดือนกรกฏาคม  ทางบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นบางส่วน โดยได้ขอส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง งวดที่ 7 งวดที่ 18 และงวดที่ 29  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6          ,944 ,900 บาท และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานจ้างงวดต่างๆดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าทางบริษัทดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามรูปแบบและสัญญาข้างทุกประการ รวมเป็นเงินค่าจ้างค้างชำระทั้งสิ้น22,148,600 บาท ซึ่งบริษัทจะต้องชำรพเงินล่วงหน้าในอัตราร้อนละ 15 เป็นเงิน 3,332,290 บาท คืนให้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังค้าค่างจ้างให้ทางบริษัทเป็นเงิน 18,826,310 บาท ปรากฏว่าจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าจ้างค่างวดที่ค้างทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ แต่อย่างใดจึงไม่ชอบด้วยข้อกฎหมาย

นายนิวัฒน์  ศิริวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เอ ซี เอ็ม  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้พาผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ดูเส้นทางถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล เส้นทางบ้านทุ่งมะเม่า-บ้านบ่อนอก ต.บ่อนอก อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   ระยะทาง  3.750 กม. ซึ่งมีการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งตัวสะพานคอนกรีต และถนนคอนกรีตตามสัญญา เหลือเพียงการติดตั้งไฟบริเวณสะพานและป้ายโครงการเท่านั้นซึ่งจะดำเนินการในสัปดาห์น่านี้ก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์  โดยเส้นทางก่อสร้างโครงการดังกล่าวอยู่ขนานกับเส้นทางรถไฟรางคู่ และถนนเลียบชายฝั่งทะเล  โดยถนนดังกล่าวในปัจจุบันเปิดให้รถยนต์วิ่งสัญจรได้แล้ว

นายนิวัฒน์ ศิริวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท เอ ซี เอ็ม  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด    กล่าวว่าด้วยว่า  เงินที่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค้างจ่ายค่างวดต่างๆตั้งแต่เมษายน จนถึงปัจจุบัน 5 เดือนเป็นเงินกว่า 22 ล้านบาทนั้น    ส่งผลให้ทางบริษัทประสบปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่อง เนื่องจากนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่างแรงคนงานต่างๆ  แต่ยังไม่สามารถเบิกเงินจากรัฐมาได้  และที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทางบริษัททำหนังสือไปยังหน่วยงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งยื่นหนังสือร้องเรียนให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเป็นธรรมและอยากให้จ่ายเงินที่ค้างชำระให้กับทางบริษัทฯ

แต่เมื่อสอบถามไปยัง ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่รับผิดชอบเรื่องการเบิกจ่ายค่างวดและเป็นเจ้าของโครงการนั้นกับได้รับคำตอบว่า สาเหตุที่จ่ายเงินไม่ได้เนื่องจากไม่ได้กันงบที่จ้องจ่ายส่วนที่เหลือเอาไว้เนื่องจากเกิดการผิดพลาดจากการลงระบบของเจข้าหน้าที่ แจ้งเพียงว่าจะพยามหาเงินงบประมาณส่วนอื่นมาเบิกจ่ายให้ต่อไป ซึ่งจะดำเนินการแจ้งให้ทางบริษัทรับเหมาทราบต่อไป       ซึ่งตนเองเห็นว่าไม่ควรเกิดความผิดพลาดในลักษณะเช่นนี้เพราะงานก็ทำถูกต้องทุกขขั้นตอนมีการตรวจรับงานแต่เบิกเงินค่างวดที่เหลือไม่ได้

ต่อมา   นายนิวัฒน์  ได้เดินทางไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมผู้สื่อข่าวซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และสอบถามความคืบหน้าต่อเจ้าหน้าที่ ถึงเรื่องที่มายื่นร้องขอความเป็นธรรมว่ามีผลคืบหน้าประการใด โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ออกมาแจ้งว่าได้หลังจากรับเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องให้ทางสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปแล้วเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว และเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายเงิน  โดยเจ้าหน้าที่ฯได้เดินขึ้นไปที่ห้องสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าต่อ  นายกันตภณ  สุดพิมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และเดินกลับลงมาแจ้งว่า เดี๋ยวจะลงมาชี้แจงแต่ระหว่างนั่งรอปรากฏว่า นายกันตพณ ได้โทรศัพท์ เข้าเครื่องของเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และให้เอาโทรศัพท์ให้กับนายนิวัฒน์ ซึ่งได้ชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์อีกครั้งว่า  พยามเร่งดำเนินการหาเงินงบประมาณในส่วนอื่นๆมาจ่ายค่างวดที่ค้างชำระให้กับทางบริษัท แต่เนื่องจากทั้งงบปี 64 ก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์เบิกจ่ายไม่ได้ พยามจะประสานนำงบปี 65 มาให้แต่ก็ยังไม่ได้เนื่องจาติดขัดขั้นตอนกฏระเบียบ และต้องสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอความช่วยเหลือ และยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในการลงระบบของเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยหาสามารถนำเงินงบประมาณส่วนไหนมาจ่ายให้ทางบริษัทฯได้ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ซึ่งนายนิวัฒน์  ได้แจ้งว่าตอนนี้ได้ส่งผลกระทบกับบริษัทฯอย่างมาก ที่ยังไม่ได้รับเงินที่ค้างจ่ายเพราะเป็นจำนวนเงินที่มากและไม่ควรเกิดความผิดพลาด  หลังจากนั้นนายนิวัฒน์ จึงเดินทางกลับ แต่ยืนยันว่าในสัปดาห์น่าก็จะมาติดตั้งไฟส่องสว่างที่สะพานและป้ายโครงการให้เสร็จ    พร้อมร้องขอความเป็นธรรมและความเห็นใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดำเนินการจ่ายเงินเป็นการเร่งด่วนให้ด้วย

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้พยามโทรศัพท์ติดต่อกับ นางกัญญารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้รับสายและไม่ติดต่อกับมาแต่อย่างใด โดยปีที่ผ่านมาลูกจ้างของสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายหนึ่งได้มีการยักยอกเงินงบประมาณกว่า 40 ล้านบาทเมื่อเดือนมิถุนายน 2563  นำไปเล่นการพนันออนไลน์

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน