นายก อบจ.ประจวบฯแถลงนโยบายยึดหลักธรรมาภิบาลพร้อมพัฒนาจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดแถลงนโยบาย 7 ด้านโดยยึดหลักการสานงานต่อ ก่องานใหม่ ยึดมั่น ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เพื่อพัฒนาจังหวัดและให้ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน


ประจวบคีรีขันธ์ -วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม องค์การบริการส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2564 ทั้งนี้มีนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ มีเลขา ที่ปรึกษา รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ก่อนปฎิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักการสานงานต่อ ก่องานใหม่ ยึดมั่น ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เพื่อพัฒนาจังหวัดและให้ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน


นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดทำนโยบายตามกรออบอำนาจหน้าที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ในเขตจังหวัด โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การสร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีการกำหนดนโยบายไว้ 7 ด้านประกอบด้วย


1.นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความสมานฉันท์ การปฏิบัติงานมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดและเทคโนโลยีในอนาคต ส่งเสริมให้มีการทำงาน

2. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต มีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย และได้รับบริการที่ดี มุ่งเน้นการจัดการศึกษาในทุกระบบตลอดจนการให้บริการทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน โดยให้เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา มีนโยบายส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการให้บริการ สาธารณสุขตลอดจนการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายบริหารจัดการ ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจน การดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้และที่ดิน และด้านที่

7. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ และนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบ IT เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรองรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการใช้กล้อง CCTV ในการรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ข่าวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน