X

ทช.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ทช. ร่วมกับ ผู้บริหารหลักสูตร นบทส.รุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และทรัพยากรป่าชายเลน ก็ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรและระบบนิเวศที่มีความสำคัญและสร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างมาก แต่ในปัจจุบัน พื้นที่ป่าไม้   เสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยมีประมาณ 2.86 ล้านไร่ แต่มี      ป่าชายเลนคงสภาพสมบูรณ์เพียง 1.53 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือมีการเปลี่ยนสภาพเป็นการใช้ประโยชน์บ้าง เป็นป่าเสื่อมโทรมบ้าง ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงห่วงใยและ          ให้ความสำคัญในเรื่องป่าและน้ำ พระองค์ได้มีกระแสพระราชดำรัส เมื่อครั้งเสด็จ ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอ     ล่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ความว่า “เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและ ป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้น     ก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้” โดยพระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและ     ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เสมอมา

นายอภิชัยฯ กล่าวต่อว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งป่าบกและป่าชายเลน จึงได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ทั่วประเทศ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดมาตรการในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสมบูรณ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ      ทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ป่าชายเลนที่สมบูรณ์และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนโดยรอบป่าชายเลน ซึ่ง  นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีข้อสั่งการเร่งรัดให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการประกาศใช้พื้นที่ในการอนุรักษ์ ตามมาตรา 18              แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งยังให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ

สำหรับกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ในวันนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)ร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบทส.) รุ่นที่ 2  และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมจัดโครงการปลูกป่าชายเลน   ณ บริเวณบ้านทุ่งเสาธง. ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  เนื้อที่ 5 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน 3,500. กล้า มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกใน                พระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง           ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรเสมอมา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้สืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้คืนสู่ความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน