X

รมว.เกษตรฯเปิดงาน Farm@Home เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์        เปิดงาน Farm@Home การพัฒนาตลาดสินค้าปลอดภัย  และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ในการนำพื้นที่ของบริษัทฯ 10 สาขาทั่วประเทศ  ให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่าย  เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะใช้ระยะเวลา 3 ปีในเบื้องต้นนับจากวันลงนาม  ซึ่งวันแรกได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

วันที่ 12  กันยายน 2561 ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด งานFarm@Home การพัฒนาตลาดสินค้าปลอดภัย  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   โดยมี นายสมชาย ชาญณรงค์สกุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,นายพัลลภ สิงหเสนี ผ็ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายวทัญญู วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตวิลเลจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายยรรยง เกษมวีรศานต์ ผู้จัดการทั่วไป สายการบริหารศูนย์การค้า บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำเภอ  และเกษตรกรจากภาคตะวันตก 8  จังหวัดประกอบด้วย ทั้งกลุ่มเกษตรกร สมาชิกตลาดเกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี ,ราชบุรี,นครปฐม,กาญจนบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,สุพรรณบุรี   ที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ผลไม้ตามฤดูกาล และพรรณไม้ประดับ ทั้งไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคาถูกกว่าท้องตลาด  นำมาจำหน่ายในงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  11-16 กันยายน 2561

ทั้งนี้ภายในงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่นำมาจำหน่ายเนื่องจากราคาถูกและเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการเกษตร มากกว่า 80 รายการ

นอกจากนั้นนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      นายวทัญญู วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตวิลเลจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายยรรยง เกษมวีรศานต์ ผู้จัดการทั่วไป สายการบริหารศูนย์การค้า บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)นายสมชาย ชาญณรงค์สกุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร   ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาตลาดสินค้าปลอดภัย  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)1. เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบปะผู้บริโภค ได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจในลักการทำการตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  2. เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่เกิดจากการส่งเสริมของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นการเปิดโอกาสและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 3. เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม 4.ช่วยลดปัญหา สินค้าด้านการเกษตรที่มีปัญหาด้านการตลาดเนื่องจากสินค้าล้นตลาดหรือมีราคาตกต่ำในช่วงที่มีการกระจุกตัวของฤดูกาลผลิต

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า ทางกรมส่งเสริมเกษตรกรได้ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็นของการร่วมมือกัน ในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่เน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการหาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่เข้าถึงสินค้าเกษตร    สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตกรรมซึ่งมีความปลอดภัย

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือกเกษตรกร จากสมาชิกตลาดเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจนกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมการเกษตรต่างๆในการนำสินค้าด้านการเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตกรรมและสินค้าที่เกิดจากการผลิตของเกษตรกร มาจำหน่ายในพื้นที่ร่วมทำบันทึกความตกลง  รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการพัฒนาตลาดสินค้าปลอดภัยร่วมกัน

นายวทัญญู วิสุทธิโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาร์เก็ตวิลเลจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าทางบริษัทฯได้ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมพื้นที่ ในโครงการวางจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดมูลค่า และรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้า น้ำประปา  และร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 10 สาขา 1.ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน  2.โฮมโปรสาขาชัยพฤกษ์ 3.สาขาภูเก็ตฉลอง4.สาขาเขาใหญ่ 5.สาขาพิษณุโลก 6.สาขาขอนแก่น 7.สาขาตรัง8.สาขาเชียงราย 9.สาขาระยอง 10.สาขาสกลนคร

โดยนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และชิมสินค้าแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ที่มาเปิดจำหน่าย   และที่พลาดไม่ได้ยังได้มีการปลอดทุเรียนป่าละอู โชว์ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ชมกันอีกด้วย

 ข่าว/ภาพ  วิมล ทับคง               

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน