Srisawat Model.!!  หนึ่งโครงการในอำเภอศรีสวัสดิ์ที่ “สิงห์เสรี” ภูมิใจนำเสนอ

กาญจนบุรี – อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นพื้นที่ที่อยู่ในถิ่นห่างไกล  แต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง  มีแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และยังมี Srisawat Model.!! ที่เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของชุมชน

Srisawat Model.!!  เป็นแนวความคิดของ  นายเสรี คงอยู่  อดีตนายอำเภอศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี   ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นั้น  ท่านได้เล็งเห็นปัญหาและโอกาสในการพัฒนาอำเภอศรีสวัสดิ์  ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน  จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการบ้านเมืองให้เกิดประโยชน์ครบทั้ง 4 ฝ่าย  คือ  ต้องการที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ต้องได้ประโยชน์   มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ  ไม่ต้องเข้าป่าตัดตันไม้  รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ประโยชน์  คือ มีผลประกอบการดี มีกำไร  สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการบริหารจัดการในกิจการของตนเอง  นอกจากนี้  ลูกค้า นักท่องเที่ยว ต้องได้ประโยชน์ คือ มาเที่ยวแล้วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุ้มค่า คุ้มราคา มีความประทับใจ  และภาครัฐ ต้องได้ประโยชน์ คือ เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด  มีการจัดเก็บภาษีอากร ที่ดีและถูกต้อง  ชี้วัดผลงาน ความสำเร็จได้

“อำเภอศรีสวัสดิ์”  จ.กาญจนบุรี  มีความเขียวขจีทางภาคการเกษตร  มีการแปรรูปสินค้าเกษตรชั้นนำ  และ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เหล่านนี้เป็นสิ่งที่โดดเด่นในพื้นที่  ผ่านมา 5 ปี แล้วที่โครงการ  Srisawat Model”  ได้ชี้วัดความสำเร็จของโครงการได้เป็นรูปธรรม  เช่น  ภาคการเกษตร   ได้มีการรวมกลุ่มกันทำเกษตรแบบผสมผสานมากขึ้น   มีการแปรรูปสินค้าได้อย่างน่าทึ่ง   และที่โดดเด่นในปีนี้ คือ กาแฟศรีสวัสดิ์ เป็นกาแฟพันธุ์ โรบัสตร้า และอาราบิก้า  ในส่วนด้านการท่องเที่ยว  “อำเภอศรีสวัสดิ์”  มีผู้ประกอบการ แพพัก รีสอร์ท รวมทั้งสิ้น 110  ราย  เมื่อมีโครงการ Srisawat Model..!!  เกิดขึ้น  ส่งผลให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันเข้ามาเป็นสมาชิก “ชมรมอนุรักษ์ธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์”  รวม  96  ราย

จึงนับได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ที่ท่านนายอำเภอเสรี คงอยู่ สร้างไว้ให้กับลูกหลาน คนศรีสวัสดิ์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่กับแบบพึ่งพาอาศัยกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ โครงการ Srisawat Model.!!  ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย/เรียบเรียงโดย  “สิงห์เสรี”

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น