X

บุรีรัมย์ติวเข้มครูรับเปิดเทอมใหม่ยึดหลักศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

สพป.บุรีรัมย์เขต 1  ติวเข้มครูในสังกัดกว่า 200 แห่ง  เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม   มุ่งเน้นพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา  พร้อมกำชับครูยึดหลัก ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

(16 พ.ค.61)   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พบเพื่อนครู “สวัสดีคุณครู : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน”  ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ซึ่งเป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกว่า 200 แห่ง  เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่  เพื่อมอบนโยบาย จุดเน้นการจัดการศึกษา สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  โดย เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้เกียรติบันทึกเทปเพื่อพบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนว่า โรงเรียนต้องทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต คือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการทำงาน ประกอบอาชีพยุคใหม่ เช่น e-commerce  นอกจากนี้ ในเรื่องการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย ทั้งจากการจมน้ำ ยาเสพติด หรือท้องก่อนวัยอันควร ฯลฯ  จึงทบทวนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมให้เข้ากับเหตุการณ์และเป้าหมายในการพัฒนาพลเมืองของประเทศ  ครูบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนั้น หรือการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งถ้าสถานศึกษายึดเด็กเป็นสำคัญก็ต้องปรับตัวให้ทัน ให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่เขาต้องใช้ในอนาคต สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กทุกคนมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีระบบคัดกรองนักเรียนเพื่อรู้จักนักเรียนรายบุคคล เพื่อดูแลช่วยเหลือพัฒนาเด็กในทักษะที่จำเป็นทุกด้าน และตรงกับศักยภาพของแต่ละบุคคล

การประชุมในครั้งนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้พบปะเพื่อนครู โดยทบทวนการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2560 พร้อมกับนำเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ    ซึ่งยึดหลักสำคัญคือ ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการครูได้นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนานักเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน