X

สพป.บุรีรัมย์เขต 1 ติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  นิเทศติดตามการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในเขตพื้นที่บริการ  เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมวางแผนการประเมินนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว

(23 ก.พ.61)  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ออกนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในพื้นที่บริการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมวางแผนการประเมินนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ โฮมสคูล (Home School) เป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปกครองที่มีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาให้บุตรหลานด้วยตนเอง โดยจะต้องทำแผนจัดการเรียนการสอนเสนอมาที่เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ ก่อนอนุมัติให้ครอบครัวจัดการศึกษาเองได้ และเมื่อดำเนินการไปแล้ว เขตพื้นที่การศึกษาต้องมีการติดตามประเมินผลให้ขวัญกำลังใจพร้อมกับเสนอแนะแนวทางการดำเนินการทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล

ในปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีผู้ปกครองได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 3 ครอบครัว นักเรียน 3คน  และในวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผล ซึ่งแต่ละครอบครัวมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป  ทางคณะผู้ติดตามได้พูดคุยกับนักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการเรียนการสอนที่ทางครอบครัวได้จัดทำไว้มากน้อยเพียงใด นักเรียน มีความรู้ มีพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

พร้อมกับได้นัดหมายผู้ปกครองที่จะร่วมกันวางแผนการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเพื่อจบปีการศึกษา 2560 ในช่วงเดือนมีนาคมนี้  ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน