สัมมนาเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต

เชียงราย-แก่ผู้นำเกษตรกรแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดไม่ผ่านคนกลาง พัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต  ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมในระดับ  ตำบล และหมู่บ้าน 

ที่ศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาเกษตรผู้นำ (ศพก) ของนายถนัด  ปัญญา(ลุงแก้ว)   ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย  ได้จัดโครงการสัมมนาอบรมผู้นำเกษตรกร 6  อำเภอ มี แม่ฟ้าหลวง  แม่จัน  เชียงแสน แม่สาย ดอยหลวง  เวียงเชียงรุ้ง  เพื่อให้ผู้นำเกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาเกษตรผู้นำ (ศพก) ที่ประสบความสำเร็จ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ  ดูแลแปลงทำการเกษตร  เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ตามนโยบายของรัฐบาลต้องการให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จจากการปฎิบัติจริงในพื้นที่

นายพรศักดิ์กล่าวว่า  การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรฯทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  ได้จัดวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้เทคนิคการพูดในที่ชุมชน แก่ผู้นำเกษตรกร  เพื่อนำไปใช้เผยแพร่แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างได้ผลแก่เกษตรอีกทอดหนึ่ง   นอกจากนั้นกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ได้ให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ  ศพก. นำไปขยายจัดตั้งศูนย์เพิ่มขึ้นระดับตำบล  หมู่บ้าน เพื่อเป็นกลไกแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรระดับ

ชุมชนต้นแบบ   ส่งเสริมแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต   และร่วมกันพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต  ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมในระดับ  ตำบล และหมู่บ้าน  โดยเน้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต ที่เกษตรกรจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ปัญหาร่วมเคลื่อนไหวกันตลอดอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้รัฐบาลได้มีนโยบาย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2559  ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ทั้งหมด 114 แปลง วัตถุประสงค์โครงการ คือ เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่ม การร่วมกันลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลิตให้มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมพัฒนา

คุณภาพสินค้าเกษตร  ซึ่งปัจจุบันถือว่าเราประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงการตลาดที่เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันทำแบรนด์สินค้า เช่น ข้าวแม่จัน 108  ของกลุ่มบ้านสันหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน  ที่พัฒนารูปแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทำแพ็คเกจของตนเอง   สามารถนำไปวางขายในห้างสรรพสินค้า และสามารถนำออกสู่ตลาดอื่น ๆ เองได้

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น