X

ยกอิทธิบาท4เป็นแนวทางผู้สำเร็จการศึกษาฯ

เชียงราย-วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จัดพิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ ชี้ความจริงของการศึกษาจะต้องดำเนินไปตลอดชีวิต

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายชาญชัย แสนจันทร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ที่วิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในครู และสถานศึกษา เป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังศึกษา เกิดความมานะพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกรองผู้สำเร็จการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายชาญชัย แสนจันทร์ ได้กล่าวชื่นชมและยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 219 คน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 177 คน และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 42 คน โดยกล่าวว่า ทางวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำที่ทรงคุณค่ายิ่ง แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งยังอุดมไปด้วยอิทธิบาท 4 อันประกอบด้วย 1. ฉันทะ คือความพอใจ ความปราถนาที่จะสำเร็จการศึกษา 2. วิริยะ ความพากเพียร ตั้งมั่น ที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จโดยไม่ท้อถอย 3.จิตตะ ความคิดที่ตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ และ 4.ไตร่ตรองหาเหตุผล ตรวจสอบความผิดพลาด คิดหาแนวทางการแก้ไข จึงทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้สมตามความมุ่งหวัง”

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ยังกล่าวต่อว่า แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข มีความสำเร็จทางการศึกษา แต่เป็นเพียงในระดับหนึ่งเท่านั้น ผู้สำเร็จการศึกษา ต้องหมั่นฝึกตนเอง ให้มีความรู้ยิ่งๆ ขึ้นไป ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา รู้หลายๆ เรื่อง ตามกรัแสที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก ปรับตัวให้สอดคล้องกลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และขออวยพรให้มีสุขภาพกาน สุขภาพใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น โดยใช้

สติปัญญาและเหตุผลเป็นพื้นฐาน นับแต่นี้ไปทกท่านจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างฐานะครอบครัวให้เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองสืบไป ขอให้ทุกท่านมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติปฏิบัติตามครรลองของกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งจะเป็นเครื่องกำหนดว่าจะไม่มีใครล้มเหลว หากแต่จะนำความเจริญมาสู่ผู้ปฏิบัติ ขอให้ทุกท่านเป็นคนดี เป็นผู้สร้าง และเป็นผู้นำความหวังอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ ไปสู่ความวัฒนาสถาพร สืบไป

โดยการจัดพิธีดังกล่าว นอกจากพิธีการให้โอวาท และพิธีการต่างๆ แล้ว ยังได้มีการอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ มาเจริญชัยมงคลคาถา ขณะประกอบพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และพระสงฆ์ได้แสดงธรรมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้สำเร็จการศึกษากล่าวปฏิญาณตน บันทึกภาพตามจุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และบันทึกภาพหมู่ ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เป็นสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 โดยเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบทและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น  รวมทั้งก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม

ของประเทศจึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้น  เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล มีสถานที่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 1173 เชียงราย – เชียงของ กิโลเมตรที่ 30 หมู่ 3 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210 พื้นที่ทั้งหมด 147 ไร่ 63 ตารางวา

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพสู่มาตรฐาน ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ และให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม นำชุมชนควบคู่ประชาธิปไตยก้าวไกลสู่เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมอยู่กันอย่างมีสันติสุข บนฐานแห่งเศรษฐกิจแบบพอเพียง

พันธกิจ : ผลิตกำลังคนสาขาวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน