X

‘รมช.ศึกษา’ร่วมลงนามบันทึกจัดการศึกษาพื้นที่‘นาโต่’

()

เชียงราย-แก้ไขปัญหาสนองรับสั่ง‘สมเด็จพระเทพฯ’ดึงภาคเอกชนเข้าร่วมบูรณการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน,โรงเรียนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ สร้างคนสู่ตลาดแรงงานในระบบการเรียนการสอนอาชีวะส้รางคน

วันนี้ (18 มี.ค. 62)  ณ โรงเรียนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนาโต่ หมู่ที่ 20 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานสักขีพยานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่” ตามพระกระแสรับสั่ง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ‘โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) มอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนและนักเรียน และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา,ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ดร.ศรีชัย พรประชำธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และ นายวีระศักดิ์ ชั้นบุญใส ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน และ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหารสถาบันอาชีวะศึกษา ในพื้นที่ จ.เชียงราย,ผู้บริหาร สพม.ที่ 36 และส่วนที่เกี่ยวข้องต้อนรับ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า พื้นที่นี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ได้เคยเสด็จลงพื้นที่ ทรงมีความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร จากพระราชดำริของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา บนพื้นที่สูงหมู่บ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเห็นว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อย่างหลากหลาย อาทิ อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ ม้ง จีนฮ่อ และลีซู

และยังพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ต้องการเรียนหนังสือ โดยมีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วในพื้นที่  แต่ยังไม่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา จึงมีพระราชดำริให้มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาบนพื้นที่นี้ขึ้น โดยให้ผสมผสานกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และขนบประเพณีวิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การมีความรู้คู่สัมมาชีพ ซึ่งจะเป็นฐานทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนและไม่ต้องเสี่ยงต่อการเข้าสู่กิจการเพศพาณิชย์และยาเสพติด

ทางรัฐบาล ได้สนองพระราชดำริ บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนที่มีความพร้อม และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพื้นที่แห่งนี้ ให้เยาวชนในพื้นที่สามารถเรียนต่อได้ในสายอาชีวะ มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับการเดินทางไปศึกษาต่อในตัวเมือง สามารถอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวลดปัญหายาเสพติด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจหรือเดินเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้ลงนามดังต่อไปนี้ 1) นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,2) ผู้แทนผู้

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32,3) ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,4) นำยมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36,5) นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3,6) นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย,7) นำยบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย,8) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ 9) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้สื่อข่าวรางงานว่า ก่อนพิธีลงนาม ในช่วงเช้า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน นักเรียน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู ที่ทำการสอนตามห้องต่างๆ และนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในห้องอย่างเป็นกันเอง จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง ‘ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย’ เพื่อประชุมผู้เกี่ยวข้อง รับฟังปัญหา อุปสรรค แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนให้ถูต้องตามระเบียบของกรมอาชีวะฯ และให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม พื้นถิ่น เพื่อต่อยอดสู่

งานอาชีพของนักเรียนที่เรียนจบไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพ โดยมี นายบัณฑิต สมจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย และคณะฯ ต้อนรับ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  ได้รับฟังข้อมูลปัญหาของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสั่งการให้บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสนองรับสั่งฯ อย่างเป็นรูปธรรม ก่อที่จะเดินทางไปปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ที่สวนสาธารณะสุขรักษ์สมุนไพร ภายในพื้นที่ของศูนย์ฯ

สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ด้านการเกษตร โดยเป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาแห่งเดียวในพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กเหล่านี้จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจากความยากจน เพราะเกือบทั้งหมดต้องเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวในการทำมาหากิน

โดย ‘ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย’ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขา บนพื้นที่สูงหมู่บ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงเห็นว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อย่างหลากหลาย อาทิ อาข่า ลาหู่ ไทยใหญ่ ม้ง จีนฮ่อ และลีซู และยังพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ต้องการเรียนหนังสือ โดยมีสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วในพื้นที่  แต่ยังไม่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา จึงมีพระราชดำริให้มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาบนพื้นที่ดังกล่าว โดยให้ผสมผสานกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และขนบประเพณีวิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อนำไปสู่การมีความรู้คู่สัมมาชีพ ซึ่งจะเป็นฐานทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนและไม่ต้องเสี่ยงต่อการเข้าสู่กิจการเพศพาณิชย์และยาเสพติด ต่อไปอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน