X

จวก สจ.โดดประชุมเกือบล่มถกปัญหาร้อนสภาฯ

เชียงราย-ไม่เว้นแม้กระทั่งปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ปล่อยรองฯ กับข้าราชการรับหน้าตอบกระทู้เดือดไม่จัดซื้อโคมไฟพลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาชาวบ้าน รวมทั้งการจัดหาเครื่องออกกำลังในสนามกีฬา การขอเครื่องจักรเข้าพื้นที่ล่าช้า และการใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณปี 2562 เตรียมร้องผู้ว่าฯ เร่งแก้ไขปัญหา

เวลา 14.00 น.วันที่14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) ได้มีการประชุมสภา อบจ.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 จากการร้องขอของสมาชิกจำนวน 1 ใน 3 ต่อประธานสภา อบจ.ให้เรียกสมาชิกเข้าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามวาระ โดยมี นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ เป็นประธาน นำสมาชิกสภาฯ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนงานฝ่ายต่างๆ นำโดยนายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ซึ่งได้มอบหมายให้ นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ ปลัด อบจ.เชียงราย นำหัวหน้าส่วนต่างๆ ฝ่ายบริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย

ก่อนเริ่มทำการประชุมได้มีการตรวจนับองค์ประชุม ซึ่งแต่เดิมสภา อบจ.เชียงราย มีสมาชิกเต็มจำนวน 36 คน แต่ได้มีการลาออกไปจำนวน 5 คน และถูกคำสั่งให้เว้นวรรคทางการเมืองไปอีก 1 คน ทำให้เหลือสมาชิกสภา อบจ.เพียง 30 คนเท่านั้น ภายหลังจากการนับองค์ประชุม รวมทั้งประธาน และเลขาสภา มีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมเพียง 15 คนเท่านั้น แต่ก็เพียงพอกับการเปิดประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้ได้ ซึ่งระเบียบการประชุมกำหนดให้มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดคือ 15 คนพอดี

พลันที่เริ่มการประชุม นางทรงศรี คมขำ สมาชิกสภาฯ เขต อ.เมืองเชียงราย ได้ยื่นกระทู้ถามเรื่องการใช้เงินสะสมรายการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสภาฯ ได้อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างได้ไปตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมา เป็นเงินสูงถึง กว่า 46 ล้านบาท แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ กระทั่งนายบรรเจิด ภูสมศรี ได้มอบหมายให้ นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ ผอ.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เป็นผู้ตอบกระทู้ข้อซักถามดังกล่าว โดยนางศศิธร ได้กล่าวว่า สาเหตุที่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เกิดจากได้รับการสอบถามและท้วงติงด้วยวาจาทางโทรศัพท์ จากเจ้าหน้าที่ ปปช.และ สตง.ว่าโครงการดังกล่าวมีปัญหาอาจต้องมีการตรวจสอบ จึงทำให้ต้องชะลอโครงการออกไปก่อน แต่นางทรงศรี ได้ตั้งข้อสงสัยว่า ปปช.และ สตง.มีการสอบสวนทางโทรศัพท์ได้หรือ จึงได้ขอชื่อเจ้าหน้าที่ ปปช. และ สตง.ที่โทรศัพท์มาสอบถาม ซึ่งนางศศิธร ได้อ้างว่าส่งเอกสารไปให้ ปปช.และ สตง.แล้ว จึงได้ร้องขอเอกสารดังกล่าว ซึ่งนางศศิธร รับปากว่าจะส่งมอบให้ผ่านทางประธานสภา อบจ.ต่อไป

นางทรงศรี คมขำ ยังได้สอบถามการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่สภาเป็นเป็นผู้อนุมัติงบประมาณ ให้จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของประชาชน และผู้สูงอายุ อย่างละ 1 ชุด ประจำไว้ที่สนามกีฬา อบจ.เชียงราย งบประมาณกว่า 14 ล้านบาท ซึ่งนายบรรเจิด ภูสมศรี ได้กล่าวตอบว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องรับผิดชอบหากมีความบกพร่อง และไม่ตรงตรงตามระเบียบด้วย รวมทั้งการปิดสระว่ายน้ำที่สนามกีฬากลางเชียงราย ที่ปิดยาวมากว่า 1 ปีแล้วนั้นทราบจาก  ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ว่าสระว่ายน้ำสร้างมานานกว่า 30 ปี แล้วมีสภาพรั่วซึม มีค่าใช้จ่ายในกรดูแลสูงมาก และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี ระหว่างการซ่อมหรือการสร้างใหม่

จากนั้น นายสมชาติ ขวัญชัย สมาชิก สภา อบจ.เชียงราย เขต อ.แม่ลาว ได้สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการแถลงข่าวการจัดงานไม้ดอกอาเซียน ซึ่งนายบรรเจิด ได้ตอบว่ามีผู้สนับสนุน ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณจาก อบจ.เชียงราย แต่อย่างใด ส่วนข้อถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และกรณีที่มีผู้นำท้องที่ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรซ่อมแซมทางเข้าพื้นที่การเกษตรของราษฎร กำลังจะส่งเครื่องจักรเข้าพื้นที่ประมาณปลายเดือนกุภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

นายวัชรพงษ์ ปิโย ได้สอบถามเรื่องการทำงานปรับเกรด ทางสายเศรษฐกิจ เรื่องการปฏิบิงานชุดขุดเจาะน้ำบาดาล และเรื่องการทำถนนยางพารา ที่มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 20 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ตอบว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมของพื้นที่ โดยจะเรียงลำดับตามความพร้อมการขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งมีความพร้อมเพียง 5-6 แห่งเท่านั้น ส่วนเรื่องถนนยางพารา ก็เป็นความพร้อมของพื้นที่ต้องทำตามระเบียบ ซึ่งท้องถิ่นต่างๆ ยังไม่มีความพร้อมในการให้เข้าไปดำเนินการ จึงได้เริ่มทำในพื้นที่ที่ อบจ.เชียงราย รับผิดชอบเท่านั้น คือที่ถนนทางเข้าพุทธมณฑล พื้นที่ ของ อ.แม่ลาว ซึ่งการก่อสร้างได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และจะดำเนินการต่อไปในพื้นที่ที่มีความพร้อม

จากนั้นเป็นญัตติ การให้ความเห็นชอบการรับมอบเส้นทางจักรยาน เส้นทางศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น-ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติรับเป็นเอกฉันท์

ต่อมาได้เข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย ได้ลุกขึ้นอภิปรายกันอย่างหลากหลาย โดยหลายคนได้ตำหนิการไม่เข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย ที่ไม่เห็นความสำคัญของการทำหน้าที่ในสภา อบจ. และรวมไปถึง นายเทอดเกียรติ สุกใส ที่ไม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา และใช้เวทีสภาฯ แก้ปัญหาร่วมกัน

อาทิ นายวสุพล จตุรคเชนเดชา สมาชิกสภา อบจ.เขต อ.เชียงของ ได้อภิปรายถึงภาระหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ที่ต้องมีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นๆ และปิดท้ายด้วย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงราย ได้อภิปรายตำหนิการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ ปลัด อบจ.เชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ที่ไม่ให้ความสำคัญในการประชุมสภาฯ เพียงให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายมาชี้แจง ซึ่งอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ลุล่วงลงไปได้ และสำหรับภารกิจที่ฝ่ายข้าราชการประจำ ต้องดำเนินการต่อ ร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการเร่งการจัดซื้อจัดจ้างรายการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสภาฯ ได้อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างได้ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นความหวังของประชาชน ในการจะได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง ที่ผ่านมาได้เกิดความสูญเสีย มีผู้เสียชีวิต และประสบอุบัติเหตุจำนวนมาก กับการปฏิบัติงานที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ อบจ.ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สภาอบจ.ที่ต้องการขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนในจังหวัดเชียงราย โดยการยื่นเรื่องไปถึง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่กำกับดูแลงานของ อบจ.เชียงราย ให้เข้ามาดำเนินการในเรื่องนี้ หรืออาจดำเนินคดีตามกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งก็ต้องพิจารณาร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

สอดคล้องกับ นางทรงศรี คมขำ ที่จะเร่งรัดขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท้วงติงของ ปปช.และ สตง. ที่ ผอ.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน รับว่าจะส่งผ่านมายังประธานสภาฯ เพื่อตรวจสอบว่าจริงเท็จอย่างไร จนเป็นเหตุให้โครงการดังกล่าวชะงัก ไม่เดินหน้า ซึ่งหากเลยกำหนด 1 ปี งบดังกล่าวจะตกไปและไม่เป็นผลดีต่อประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดทั้งสิ้น ข่าวความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบ ต่อไป

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน