X

สาธิตใช้โดรนพ่นยาหว่านปุ๋ยนาข้าวทางอากาศในงาน(Field Day)วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่แก่เกษตรกร

ปทุมธานี สาธิตใช้โดรนพ่นยาหว่านปุ๋ยนาข้าวทางอากาศในงาน(Field Day)วันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2561 นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายเฉลียว เทียนวรรณ ประมงจังหวัดปทุมธานี และ นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดงานการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอลำลูกกาหมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา กล่าว่าการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิต และเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกร จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกร ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือที่เรียกกันว่า “ศูนย์เรียนรู้ ศพก.” ซึ่งมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ ศพก.และเครือข่าย แต่ละอำเภอ และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงปี 2561 เป็นการจัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต และลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย ตลอดจนการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การลดต้นทุนการผลิต ช่วงเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 นี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดี ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะช่วยพี่น้องเกษตรกร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิต ที่เหมาะสม สู่การทำการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ “ฟีลด์เดย์” (Field Day) และบริการการเกษตรในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อม ของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

ด้านนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง และการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้ ศพก.อำเภอลำลูกกาใน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก4,480 บาทต่อไร่เป็น 3,150 บาทต่อไร่ หรือลดลง 1,330 บาทต่อไร่ ตามเกษตรกรต้นแบบ ของ “ศูนย์เรียนรู้ ศพก.”

โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมหลัก จำนวน 7สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สถานีที่ 3 การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี โดย สำนักงานเกษตรอำเภอลำลูกกา และเกษตรกรต้นแบบ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก. สถานีที่ 4การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดย เกษตรกรต้นแบบเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ศพก. สถานีที่ 5การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี สถานีที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี และ สถานีที่ 7การทำเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดิน และสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของภาคการเกษตร การสร้างความสมดุลในการพัฒนาให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวในวันนี้ มีข้าราชการ และเกษตรกรจากอำเภอลำลูกกา และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม และรับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการเกษตร จำนวนกว่า 250 ราย

ในครั้งนี้นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา และนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ยังคงสาทิตการตีเทือกการทำนา เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และมีการสาธิตการฉีดปุ๋ยและยาฆ่าแมลง โดยการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ให้เกษตรกรชาวนาได้เป็นทางเลือกในการใช้เครื่องมือแบบใหม่มีความรวดเร็วและไว้ในการพ่นยา โดยที่นา 10 ไร่ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก็แล้วเสร็จ ไม่มีการเหยียบย่ำทำให้ต้นข้าวเสียหายและลดอันตรายในการฟุ้งกระจายสารเคมีที่มีผลต่อคนพ่นยา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพพาเกษตรกรไทยก้าวสู่ยุคเกษตรกร 4.0 เพื่อสู่ตลาดโลกต่อไป.

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี