แถลงจัดมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม นำวัฒนธรรมชุมชนมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ปทุมธานี กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แถลงจัดมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม นำวัฒนธรรมชุมชนมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เมื่อเวลาเวลา 14.00 น.วันนี้ 13 ส.ค.62 ที่ โรงแรมทินิดี ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขัวญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าว มหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม


โครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนา ด้านต่างๆ ของประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2562 – 2564) ในประเด็น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชน ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม


นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า โครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม ใช้หลักของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชน เป็นชุมชนที่มีบ้าน วัด โรงเรียนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน 3 ด้าน คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตัวเองนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชีวิต สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) จำหน่ายมี รายได้เพิ่ม หนี้สินลดลง และพัฒนาต่อยอดกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยใช้หลัก”วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางวัฒนธรรมของชาติไทย

โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษไทย โดยการการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และนำทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้น มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคม และประเทศชาติ
โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


การจัดงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด ผ่านการ นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาจำหน่าย และสาธิต เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เกือบ100 รายการ แต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรชิ้นงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นที่ นับเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทย จนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ดังนี้
จังหวัดปทุมธานี อาทิเช่น จิตรกรรมบนใบบัว ผ้าทอใยบัวหลวง ผ้ามัดย้อม ผ้าปักสไบมอญ ดอกบัวประดิษฐ์ ข้าวแช่ เมี่ยงคำกลีบบัว ปลาดุกสมุนไพร น้ำนมข้าวยาคู
จังหวัดนนทบุรี อาทิเช่น หัวโขนจิ๋ว พวงมาลัยมือ หมวกจักสานจากต้นกก ขนมเทียนสลัดงา ทอดมันหน่อกะลา น้ำพริกเผาบ้านร้อยปี ไข่เค็มสมุนไพร


จังหวัดสมุทรปราการ อาทิเช่น การวาดรูปด้วยปลายมีด ผ้ามัดย้อมจากลูกพิลังกาสา สานกระเป๋าใส่แก้ว จักสานผักตบชวา กระเป๋าสานจากปอ กุ้งเหยียด ลอดช่องโบราณ ขนมพื้นบ้านพระประแดง ปลาหมอทอดแดดเดียว ขนมจากใจ ผลิตภัณฑ์ใบขลู่ ขนมไทยบางเสาธง ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลา บางโฉลง
จังหวัดนครปฐม อาทิเช่น ฐานบัวรองพระพุทธรูป (ดินปั้น) ดอกไม้ดินปั้น ครอบแก้วมงคลศิลป์ ยาดมเปลือกส้มโอ มะม่วงน้ำปลาหวาน เมี่ยงคำโบราณ ข้าวหมกไก่ หมี่กรอบ น้ำพริกสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะแม่เอย


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดรวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง อาทิ สุนารี ราชสีมา รุ่ง สุริยา และเต้ย ไมค์ทองคำ ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.  ตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ ช้อป สินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง และชิมฟรีสุดยอดอาหารคาว – หวานพื้นถิ่น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น