สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี 

ปทุมธานี-สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี 

วันนี้ (19 มี.ค.61) เวลา 15.09 น. ที่ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี (องค์จำลอง)

เมื่อ ๑๑๘ ปี ที่ผ่านมา หรือรัตนโกสินทร์ศกที่ ๑๑๘ พุทธศักราช ๒๔๔๓ พระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าคณะมณฑลกรุงเทพมหานคร ร่วมกับพระสงฆ์ , ข้าหลวง และประชาชนในหัวเมือง ๔ เมือง ได้แก่ เมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี เมืองนครเขื่อนขันธ์ และเมืองสมุทรปราการร่วมกันเททองหล่อพระพุทธรูป ประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ คืบพระสุคต จำนวน ๔ องค์ ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ มีเจตนาเพื่อให้เป็นพระประจำเมืองทั้ง ๔ เมือง สำหรับพระปทุมธรรมราช หล่อขึ้น ณ โรงพิธีวัดบางหลวงแห่งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๓ ครั้นเมื่อดำเนินการเททองแล้วเสร็จ จึงนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อขอพระราชทานนามแก่พระพุทธรูปทั้ง 4 องค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้เป็น พระประจำเมือง ดังนี้

๑.พระปทุมธรรมราช เป็นพระประจำเมืองปทุมธานี ประดิษฐาน
ณ วัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แห่งนี้
๒.พระนนทนารถชินวร ต่อมาทรงเปลี่ยนนามเป็น พระนนทมุนินท์ เป็นพระประจำเมืองนนทบุรี ประดิษฐาน ณ วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๓.พระนครศาสดา เป็นพระประจำเมืองนครเขื่อนขันธ์ ประดิษฐาน ณ วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๔.พระสมุทร์มหามุนินท์ เป็นพระประจำเมืองสมุทรปราการ ประดิษฐาน ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อเป็นการจรรโลง, เผยแผ่, ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ภาคข้าราชการ ภาคเอกชน พร้อมด้วยประชารัฐ ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี จึงร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว เห็นควรให้ มีการเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี องค์จำลอง ขนาดหน้าตัก ๓๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ องค์ และจะนำไปประดิษฐาน ณ สถานที่สำคัญ ในจังหวัดปทุมธานี กล่าวคือ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี , วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี วัดเจ้าคณะจังหวัดมหานิกาย, วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก วัดเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต, วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นต้น

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป และพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี หรือนักท่องเที่ยวกราบไหว้สักการบูชา ให้เป็นที่รับรู้กว้างขวางโดยทั่วกันว่าพระปทุมธรรมราช เป็นพระประจำจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชจังหวัดปทุมธานี นายอนันต์ ปัทมาคม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเฝ้ารับเสด็จ

พงษ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น