ปทุมธานี จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 พร้อมเสวนาใช้กัญชายังไงให้ปลอดภัย

ปทุมธานี จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 พร้อมเสวนาใช้กัญชายังไงให้ปลอดภัย


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ดร.ภญ.เกศแก้ว ช่วยการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนสภาเภสัชกรรมจังหวัดปทุมธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี ร่วมกันเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน” ภายในงานมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น ซุ้มให้ความรู้เรื่อง กัญชารักษาโรค กฎหมายกับกัญชา การตรวจสารสเตียรอยด์ ในยา ทั้งในยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร แบบน้ำ แบบเม็ด แบบผง หรือลูกกลอน ตรวจหาสารสเตียรอยด์ฟรี และตรวจสอบวันหมดอายุของยาต่างๆ ตรวจวัดมวลกระดูก ตักไข่ปลาตอบคำถามชิงรางวัล พิเศษผู้ร่วมงานทุกท่านรับถุงผ้าฟรี พร้อมของแจก และของรางวัลอีกมากมาย โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา5ธันวาคม 2550 ชั้น1โรงพยาบาลปทุมธานี


ในยุคปัจจุบันที่ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น สิ่งที่ปรากฏ คือผู้ป่วยหลายรายยังคงใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง มีการนำผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยมาใช้จนเกิดอันตราย และยังแพร่กระจายไปทั้งครอบครัวและชุมชน เภสัชกรเป็นวิชาชีพสุขภาพสาขาหนึ่งที่มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กอรปกับที่รัฐบาลเองมีการผลักดันกฏหมายพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มั่นใจว่า หากมีเภสัชกรอยู่ใกล้ จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย


ตามที่สภาเภสัชกรรม ได้กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมเป็นประจำทุกปี พร้อมกันทั่วประเทศ คือ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภารกิจของเภสัชกรที่ทำมาตลอดคือการดูแล คุ้มครอง ส่งเสริมในระดับบุคคล เพื่อยกระดับทิศทางการทำงานเชื่อมประสานระดับครอบครัว และชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสภาเภสัชกรรมได้กำหนดคำขวัญหลัก งานสัปดาห์เภสัชกรรม ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔):เภสัชอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย เพื่อรณรงค์ให้ ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มั่นใจว่าหากมีเภสัชกรอยู่ใกล้จะได้รับการดูแลให้ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย และยิ่งในกระแสที่ ประชาชนมีความสนใจในประเด็นการใช้กัญชาทางการแพทย์ เภสัชกรก็พร้อมจะให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้


ดร.ภญ.เกศแก้ว ช่วยการ ในฐานะผู้แทนสภาเภสัชกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าเภสัชกรรมจังหวัดปทุมธานี จับมือเภสัชกรและ เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมร้านขายยาจังหวัดปทุมธานี บริษัทกรุงเทพดรักส์สโตร์จำกัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ชูประเด็น เภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย ผลักดันเภสัชกรเพื่อผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งแนะนำความปลอดภัยการใช้กัญชาทางการแพทย์


เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจังหวัดปทุมธานี ให้ความสำคัญกับบทบาทของเภสัชกรในการให้บริการด้านยาแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ และใส่ใจต่อผู้ป่วย จึงจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมขึ้น ในวันนี้ เพราะเราเภสัชกร ต้องการให้ประชาชน ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ทั้งในเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งองค์การอนามัยโลก ให้คำจำกัดความไว้ คือ ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด และในกระแสที่กัญชามีข้อมูลหลากหลายด้านเกี่ยวกับกัญชาจะใช้ยังไงให้ปลอดภัย กอรปกับในสภาวะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาการใช้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ยาซ้ำซ้อน การดื้อยา การใช้ยาเกินขนาด การใช้ยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การตีกันของยากับอาหารเสริมและสมุนไพร


เภสัชกรมีบทบาทอย่างยิ่งในการให้ความคุ้มครองประชาชนด้านการใช้ยา ให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยการให้คำแนะนำ ดูแลการใช้ยาของประชาชนให้เหมาะสมกับโรค เวลา และวิธีการใช้อย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ไม่หลงเชื่อการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทำให้เกิดการใช้ยาเกินความจำเป็นและเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากยา และอาจเกิดผลเสียโดยรวมต่อสังคม เช่น การดื้อยา เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น


กิจกรรมในวันนี้ มีทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การบริการคัดกรองสุขภาพและให้คำปรึกษาสุขภาพ บริการทดสอบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องสงสัย การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต การตรวจโรคด้วยตนเองว่าควรรับประทานยาปฏิชีวะเมื่อไหร่ เพื่อลดการดื้อยา อันตรายจากการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน การตอบปัญหาชิงรางวัล รวมทั้งสนับสนุนของที่ระลึกต่าง ๆ และในกระแสที่ ประชาชนมีความสนใจในประเด็นการใช้กัญชา เราได้มีเวทีวิชาการ การใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มาร่วมพูดคุยให้ความรู้เจาะลึก รู้จริงเรื่องกัญชา


นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่สำคัญต่อสุขภาพประชาชนซึ่งได้มีแผนกระทรวงสาธารณสุข 20 ปี มีประเด็นที่เน้นหลัก 5 ประเด็น ซึ่ง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับประเทศ และส่งผลเสียต่อ ผู้รับบริการและสังคมทั้งในด้านความปลอดภัย ประสิทธิผลการรักษา ความคุ้มค่า และปัญหา การดื้อยา การสูญเสียทางการ เงินการคลังในประเทศไทย ส่วนประเด็นกัญชา ผู้ป่วยที่กำลังรอการรักษาทางการแพทย์ด้วยกัญชา จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี สถานที่ปลูก และผลิตกัญชาเพื่อรองรับผู้ป่วย ที่ ไบโอเทคและโรงงานผลิตยาของกรมการแพทย์แผนไทย ส่วนการวิจัยผลิตภัณฑ์กัญชา และการวิจัยทางคลินิก เรามีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็มาให้ความรู้ในกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมครั้งนี้ด้วย ส่วนของความรู้เกี่ยวกับกัญชา ผลข้างเคียง ข้อความใช้ ระบบรายงานการเฝ้าระวังกัญชา ปทุมธานีได้เตรียมความพร้อมของบุคคลกรทางการแพทย์ ไว้พร้อม ด้วย ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร การจัดงานในครั้งนี้ต้องการให้ประชาชน ตระหนัก ถึง การดื้อยา ใช้ยาให้สมเหตุผล และเข้าถึงเข้าใจการใช้กัญชาอย่างถูกต้องปลอดภัย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น