เร่งวางแผนบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ให้บริการแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.

ปทุมธานี-วางแผนบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ให้บริการแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.

ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของผู้ใช้แรงงานเดิม เตือนแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561น จังหวัดปทุมธานี เร่งรัดวางแผนบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ให้บริการแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.

วันที่ 22 ก.พ.2561  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน การประชุมเร่งด่วนนอกรอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service : oss) จังหวัดปทุมธานี  ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่  โดยมีนายมนต์สิทธ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี  ปลัดจังหวัดปทุมธานี แรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดหางานจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(one stop service : oss) ของจังหวัดปทุมธานีนี้อยู่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการให้บริการแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรสีชมพู ที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าว่า  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ดังกล่าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้รับความสะดวกในการใช้บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าต่ออีกว่าว่าศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ดำเนินการตรวจสอบจัดทำทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลประวัติ และจัดทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย การตรวจสุขภาพ การตรวจลงตราวีซ่า และการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาร์ ที่ยังตรวจสัญชาติและตรวจสัญชาติแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา นั้น จังหวัดปทุมธานี มีแรงงานต่างด้าวกัมพูชาลาวและเมียนมาร์ จำนวน 102,302 คน แยกเป็นกัมพูชา 44,330  คนและเมียนมาร์ 8,084 ซึ่งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนี้มีใบอนุญาต จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และจะต้องมาดำเนินการจดทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

จังหวัดปทุมธานี มีแรงงานต่างด้าวที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนประมาณ หนึ่งแสนกว่าคนซึ่งเป็นปริมาณที่มาก จึงทำให้ปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดปทุมธานี มีความล่าช้าไปบ้างในช่วงที่ผ่านๆมาโดยเป้าหมายของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตั้งเป้าหมายไว้ 2,500 คนต่อวันซึงขณะนี้ขึ้นทะเบียนได้เพียง1,000 กว่าคนเท่านั้น เราจึงแก้ปัญหาคือเพิ่มศูนย์บริการไปยังตลาดไทซึ่งเป็นแหล่งที่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก เราไปบริการและอำนวยความสะดวกให้ถึงที่ และที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(one stop service : oss) ของจังหวัดปทุมธานีนี้อยู่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 4นั้นเดิมมีเครื่องบริการจำนวน 13 เครื่องนั้นไม่เพียงพอเราจะเพิ่มเครื่องบริการอีก7เครื่องเป็น20 เครื่องเพื่อให้บริการการขึ้นทะเบียนแบบเต็มรูปแบบ และให้นายอำเภอทุกอำเภอพร้อมหน่วยงานสังกัดแรงงานจังหวัดปทุมธานี ติดตามผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน และในการประชุมวางแผนบริหารการจัดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในครั้งนี้จะทำให้ตัวเลขการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของจังหวัดปทุมธานี เป็นไปตามเปาหมายที่วางไว้ ดร.พินิจ กล่าว

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา /ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น