คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี“เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข”ในพื้นที่ 30 ไร่ ที่หนองเสือ 

ปทุมธานี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี“เปิดฟาร์มสร้างสุข”ในพื้นที่ 30 ไร่ ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ 

ที่ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เปิดงาน “เปิดบ้าน ฟาร์มสร้างสุข” โครงการฟาร์มสร้างสุขจึงได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2556 ในพื้นที่ 30 ไร่ อำเภอหนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี ได้ใช้หลักการ
ทาเกษตรแบบ “เกษตรประณีต” คือการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำนา สวนผสม กระบวนการทางวิถีเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับโอกาสอันดีจากการที่คุณยายสุมณี ราญรอนอริราช ได้ บริจาคที่ดิน ซึ่งในช่วงเดียวกัน นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ศิษย์เก่า แพทย์รามาธิบดี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในการแก้ไขปัญหา สุขภาพในพื้นที่ภาคอีสาน พบว่า การทำเกษตรแบบพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ปัญหา การ ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมได้ จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับบริจาค ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ใน การสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


ซึ่งคณะฯ ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ภาคอีสาน คือ พ่อคาเดื่อง ภาษี โดยมีเป้าหมาย พัฒนาโมเดลการดาเนินการต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร ที่ครบ วงจรในระดับ องค์กร ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และ ระบบตลาดสร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ และไม้ยืนต้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของบุคลากร ประชาชนทั่วไป ในเขต กทม. และ พื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นการดาเนินการในปีที่ 5 ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพตามแนววิถีเกษตรอินทรีย์


ตลอดระยะเวลาการดาเนินโครงการได้เกิดเครือข่ายและได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากหน่วยงานกลุ่ม องค์กร ได้แก่ สานักงานพัฒนาที่ดินธัญบุรี ปทุมธานี กรมชลประทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ปทุมธานี สภาการเกษตรภาคกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน นักธุรกิจทาง การเกษตร บริษัท ปตท. มหาชน จากัด รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และจิตอาสา ที่ได้เป็นแรงสำคัญ ร่วมกันในการพัฒนาฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา..รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น