X

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ 10 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ 10 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ (6 ก.ค.65 ) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ จิตอาสารักษ์แม่น้ำ คลองเปรมประชากร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นาวาอากาศเอก ธ.ธง ธรรมชูโชติ ผู้บังคับกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ร่วมบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ สนองพระบรมราโชบายโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคูคลองและแม่น้ำให้กลับมาสะอาดและสวยงามเหมือนในอดีต
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สนองพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาสู่การปฏิบัติ

ด้วยการกำกับดูแลโรงงาน จำนวนกว่า 60,000 ราย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักวิชาการและมาตรฐานแนวทางสากลแก่สถานประกอบการทุกขนาดทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งจากผู้ประกอบการในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมพัฒนาและดูแลชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นกระทรวงสำคัญในการบูรณาการพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและลำคลองสายสำคัญของประเทศ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจกำกับโรงงาน งานด้านช่างและวิศวกรรม รวมทั้งมีเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ผ่าน“โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ” ซึ่งในปีนี้กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ ใน 10 คลอง และแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบ ลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ่มน้ำปราณบุรี ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำปิง

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมอาสาอื่น ๆ อาทิ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 58 กิจกรรม โดยมีจำนวนจิตอาสาเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 9,600 คน“การจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำ “คลองเปรมประชากร” ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี”เป็น 1 ใน 10 คลองและแม่น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดกิจกรรมมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากพลังความสามัคคีของทุกฝ่าย ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในใจของ“คน” ให้เกิดขึ้นทุกช่วงวัยและทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อเห็นผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว”ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว


ด้านนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำ “คลองเปรมประชากร” จังหวัดปทุมธานี แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน 8 กิจกรรม ส่วนแรกเป็นการดำเนินงานภายใต้บทบาทภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นผู้ประกอบการโดยตรง ประกอบด้วย 1.การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร เพื่อติดตามเฝ้าระวัง จำนวน 24 ตัวอย่าง 2.การตรวจกำกับดูแลโรงงานที่ระบายน้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 41 โรงงาน ขณะเดียวกันยังให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน จำนวน 1,000 โรงงาน 3.ดำเนินกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เปิดเผยและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างโรงงานกับชุมชน จำนวน 5 โรงงาน และฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน

ส่วนที่ 2 เป็นการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ จิตอาสา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้ร่วมดูแลท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขให้กับประชาชน และดำเนินกิจกรรมเพื่อการสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ การติดตั้งถังดักไขมันให้กับบ้านเรือน ร้านอาหารบริเวณคลองซอยและแม่น้ำ พร้อมให้ความรู้/แนะนำการใช้งาน การผลิตและติดตั้งถังหมักรักษ์โลก เปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย การมอบกังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตะแกรงป้องกันขยะมูลฝอย โดยติดตั้งบริเวณศาลาหน้าวัดเปรมประชากร และคลองหน้าเทศบาลบางพูน นอกจากนี้ยังซ่อมแซมกังหันน้ำเติมอากาศชุดเดิม รวมทั้งกิจกรรมซ่อมแซมโป๊ะลอยน้ำและทาสีโรงเรียนและวัดเปรมประชากร และมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียนอีกด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี