X

ถือฤกษ์ดี 5 ธันวา ผู้ว่าปทุมฯ นำเกี่ยวข้าวยกระดับข้าวหอมปทุมธานี 1 ตามแนวศาสตร์พระราชา

ปทุมธานี ถือฤกษ์ดี 5 ธันวา ผู้ว่าปทุมฯ  นำเกี่ยวข้าว ยกระดับข้าวหอมปทุมธานี 1 ตามแนวศาสตร์พระราชา

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ บ้านแสนสุขสกัดห้า หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดปทุมธานี นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ประชาชนจิตอาสาอำเภอหนองเสือ ร่วมเปิดกิจกรรม หว่านข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ “ โครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” ปีที่ 5/2564

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ศาสตร์พระราชาของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นความโชคดีของเกษตรกร ทำให้มีองค์ความรู้นำไปใช้ต่อสู้กับปัญหา เพื่อหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน สร้างความสมดุลให้กลับมาใหม่ ทั้งผืนดินอันเป็นต้นทุนหลักและวิถีชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการเดินรอยตามศาสตร์พระราชา เป็นการเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ ทำพอกินพอใช้ เหลือก็นำมาขายสร้างรายได้ เป็นศาสตร์ที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และการทำงานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี เปิดเผยว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ด้วยการพัฒนาสามกลุ่มงานคือ กลุ่มเกษตร กลุ่มแปรรูป (SME/OTOP) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชาวนา พบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เป็นการพัฒนากลุ่มเกษตร เปิดโอกาสให้ชาวเมืองได้เช่าพื้นที่นาเพื่อเรียนรู้การทำนาจากชาวนา โดยชาวเมืองผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำนาทั้งหมด มีชาวนาเป็นผู้ลงมือทำนาและบำรุงรักษาจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว โดยผู้เช่านาจะได้รับ ข้าวสาร (ข้าวหอมปทุม) จำนวน 250 กิโลกรัมต่อไร่ หากมีข้าวสารเหลือชาวนาสามารถขายข้าวให้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานีฯ ตาม “โครงการขายข้าวสาร” เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง
โดยได้ดำเนินการนำร่องปีแรกที่บ้านแสนสุขสกัดห้า หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อ

1. สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2. น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
3. ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชา ได้รับประสบการณ์วิถีของชาวนา และมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่สาธารณะ
4. เพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวหอมปทุมธานี1 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ยกระดับข้าวหอมปทุมธานี 1 ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวมากขึ้น  และ 5. สร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงเชื่อมโยงบูรณาการและการขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเกษตรปลอดภัย

จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้นำ จิตอาสาจังหวัดปทุมธานี ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น ได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานีวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ แปลงนา บ้านแสนสุขสกัดห้า ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี