“บวร On Tour” วธ.ปทุมธานี ชวนสัมผัสชุมชนคุณธรรมตามรอยพระราชา” ทุ่งนามอญ เติมเสน่ห์เรียบง่ายให้กับชีวิต

ปทุมธานี  “บวร On Tour” วธ.ปทุมธานี ชวนสัมผัสชุมชนคุณธรรมตามรอยพระราชา” ทุ่งนามอญ” เติมเสน่ห์เรียบง่ายให้กับชีวิต

ที่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านคลองบางหลวง ทุ่งนามอญ ม.1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามที่ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
” ชุมชนท่องเที่ยว ” บ้านคลองบางหลวง ทุ่งนามอญ แห่งนี้นำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชุมชน ความงดงามธรรมชาติมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน มีเมนูอาหารแนะนำ เช่น ข้าวแช่แบบชาวมอญ หอยทอด ขนมจีนน้ำยาปลาช่อน ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ลูกชิ้นปิ้ง ส้มตำ-ไก่ย่าง ขนมเบื้องมอญ ฯลฯ

โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้สร้างจุดขายย้อนวิถีไทยสู่คนเมือง ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ ผ่านสะพานไม้ ความยาวกว่า 150 เมตร บนแปลงนาท่ามกลางธรรมชาติ มีการสอนการทำเกษตร ปลูกผักสวนครัวแบบพึ่งพาตัวเอง มีการเลี้ยงสัตว์ที่ผสมผสานไปกับการปลูกบัวในพื้นที่กว่า 12ไร่ โดยผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมมอญและวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้คนในชุมชนได้รู้จักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน โดยเฉพาะความมีน้ำใจภายในชุมชนที่จะยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นการแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยไม่หวงแหน การแนะนำหลักการดำเนินชีวิต โดยอาศัยหลักธรรมและประสบการณ์ การเสียสละความสุขส่วนตัวและเสียสละผลประโยชน์ของตน เพื่อประโยชน์สุขต่อส่วนร่วมด้วยความบริสุทธิ์ใจ

การเสียสละประโยชน์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ที่มากกว่า การบริหารจัดการของชาวบ้านในชุมชนมีลักษณะเชิงรุก กล่าวคือ ชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแบบร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบ ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันของคนภายในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังมีการสืบสานภูมิปัญญาทองถิ่นโดยการรวมกลุ่ม เพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนมีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ด้วยการนำกิจกรรมทางด้านเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้และสัตว์ มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดการผสมกลมกลืน เกื้อกูลกันตามธรรมชาติ และกลายเป็นจุดแลนมาร์กใหม่ยอดฮิตคนชอบกลิ่นท้องทุ่ง และการทำเกษตรแบบพอเพียง ก่อนเดินทางกลับก็ยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์อาหารการเกษตรและอาหารแปรรูปของชาวบ้าน พร้อมทั้งของที่ระลึกอย่างหางหงส์ธงตะขาบ และสไบมอญ กลับบ้านได้ด้วย

ใกล้ชุมชนแห่งนี้ สามารถเดินทางไปกราบสักการะพระพุทธบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ ที่วัดบ่อทอง ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ ปกคลุมโดยรอบ ทำให้บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสงบ ร่มรื่น ยิ่งนักบริเวณด้านนอก พระพุทธบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ มีกำแพงอิฐมอญ ก่อเลียบแบบกำแพงโบราณ สูง 2 เมตร ผนังกำแพงด้านใน ประดับด้วยภาพหินทราย แสดงเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนและช่องตั้งเทียนตลอดแนวกำแพง ไหว้พระเสร็จแล้วสามารถเดินทางไป“ตลาดระแหง 100 ปี” ตลาดโบราณอายุกว่าร้อยปี ตั้งอยู่ในห้องแถวไม้ริมน้ำ แถมยังมีของกินอร่อยๆ มากมายอีกด้วย

ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงเห็นความสำคัญของ “บวร” อย่างละเอียดลึกซึ้ง และทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยด้วยพลัง “บวร” ทรงสนับสนุนให้ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้นแบบชุมชนที่เข้มแข็ง ให้มีการประสานการพัฒนาร่วมกันเพื่อก่อประโยชน์สูงสุด ในลักษณะที่มีการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการเรื่องชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดและมีการต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนชุมชนคุณธรรม สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวยังสัมผัสถึงความงดงามของวิถีชุมชนอีกด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี