สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย โต้นักวิชาการให้ลาออกทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนเข้ารับฟังการสัมมนา

ปทุมธานี ท้องถิ่นเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ”พร้อมโต้กลับนักวิชาการที่จะให้ลาออกทั่วทั้งประเทศ

วันที่ 9 ตุลาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม(อบต.) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ได้มีการจัดแถลงข่าวการประชุมสัมมนา “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ”โดยมีตัวแทนคณะกรรมการผู้บริหาร สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ทุกภาคเข้าร่วมในการแถลงในครั้งนี้

 

ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย กล่าวว่าด้วย สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นการดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ นข้าราชการของท้องถิ่นในทุกระดับ ได้ดำเนินการเพื่อจัดกิจกรรมทางวิชาการ พิ่มเติมให้ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นในหัวข้อ “กฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 63 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมากกรุงเทพฯ

ซึ่งโครงการประชุมสัมมนากฎหมายกระจายอำนาจ ทางออกประเทศในการแก้ปัญหาทุกระดับ นั้นมีแนวนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 คือการกระจาขอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อาทิ การประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริกรสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะความมีอิสระในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง การบริหารงานบุคคล ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น ที่มาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯลๆการปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าภายหลังจากการแถลงเสร็จสิ้นลงทางด้าน ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีมีนักวิชาการทั้ง 75 คนที่ออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้ นายกท้องถิ่นทั้งหมดให้ล่าออกเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วให้ข้าราชการดำลงตำแหน่งแทน ซึ่งตนเองอยากให้นักวิชาการอย่านั่งเทียนแล้วนำเรื่องดังกล่าวนี้เสนอขึ้นมานั้น อยากจะถามนักวิชาการทั้งหลายว่ารู้จักบริบทของการบริหารงานท้องถิ่นมากน้อยเพียงไร ซึ่งหากจะให้นายกท้องถิ่นลาออกทั้งหมดนั้นก็จะเกิดสภาวะสูญญากาศที่ข้าราชการรักษาการไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยตรง

 

นายกท้องถิ่นเขาก็คืนอำนาจให้กับประชาชนอยู่แล้วหากมีการประกาศการเลือกตั้งออกมา กกต.ก็ให้ท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วซึ่งทำไมจะต้องไปลาออกให้เกิดปัญหาการบริหารงานให้แก่ประชาชนร่วมถึงการบริหารงานภายในองค์กรทั้งเรื่องงานบุคลากร การเงิน การคลัง และ การแก้ไขปัญหา ทางข้าราชการที่รักษาการไม่มีอำนาจเหมือนนายกที่มาจากการเลือกตั้ง ผศ.(พิเศษ)ดร.วิระศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี