มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ปทุมธานี ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” 

 

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำ และ ทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อพันโทษออกไปภายนอก ซึ่งขณะนี้ การฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเรือนจำ และทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ เรือนจำและทัณฑสถานนั้น ๆ

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่15 ก.ย. 63 ณ ลานเอนกประสงค์ แดน 2 เรือนจำจังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในปี 2563 โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี

นายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจ และความหวัง” รุ่นที่ 1 แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 14 กันยายน 2563 เป็นเวลา 14 วัน โดยเรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ จำนวน 105 คน เป็นผู้ต้องขังคนไทย 104 คน ผู้ต้องขังต่างชาติ 1 คน สำหรับโครงการพระราชทานฯ เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการในการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกตันไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ซึ่งระหว่างดำเนินการมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง

ในการฝึกได้แบ่งขั้นตอนเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาน การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ขั้นที่ 3 การสรุปและการประเมินผล

ทั้งนี้ การฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ต้องขัง 105 คน ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ ความรู้ ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

โอกาสนี้ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้แทนพระองค์ กล่าวให้โอวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ พร้อมทั้งปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น