X

จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างยิ่งใหญ่ ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราชรุ่นแรกและพระปทุมธรรมราช(จำลอง)

()

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจัดสร้างยิ่งใหญ่ ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราชรุ่นแรกและพระปทุมธรรมราช(จำลอง)ที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงาม พุทธคุณเข้มขลัง

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระอนุญาตอัญเชิญพระนามย่อขึ้นประดิษฐานบนวัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนี้และเมตตาประทานแผ่นทองคำลงอักขระเป็นชนวนนำฤกษ์ในพิธีเททอง ซึ่งถือว่าเป็น…รุ่นแรกในการจัดสร้างครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช(จำลอง) พระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี มีพุทธศิลป์ที่สวยงาม พุทธคุณเข้มขลัง โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองนำฤกษ์

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 17.09 น. ที่ผ่านมา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองนำฤกษ์ การจัดสร้างครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช (จำลอง) ปี 2563 โดยมี พระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรืองพัฒาการจังหวัดปทุมธานี นายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานี นายชวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ โรงหล่อ 54 พุทธคุณ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระปทุมธรรมราช เป็นพระประจำจังหวัดปทุมธานี สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพ็ชร หน้าตักกว้าง 3 คืบ พระสุคตประมาณ 40 นิ้ว สูง 50 นิ้ว ห่มจีวรสังฆาฏิพาด ตั้งอยู่บนฐานบัว สูง 8 นิ้ว ยาว 47 นิ้ว วัดความสูงถึงยอดพระเกตุมาลาได้ 65 นิ้ว พระประจำจังหวัดปทุมธานี หล่อที่ โรงพิธีวัดบางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2443 (รศ.118)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้แก่พระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระปทุมธรรมราช” และทรงพระราชทานให้เป็น”พระประจำจังหวัดปทุมธานี” ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจา และใจ

จังหวัดปทุมธานี ได้จัดสร้างองค์พระปทุมธรรมราชจำลองครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2561 ในวาระครบรอบ 118 ปี และในการจัดสร้างในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในวาระครบรอบ 120 ปี และครบรอบ 103 ปี ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดสร้าง ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช (จำลอง) พุทธศักราช 2563 ขึ้นอีกวาระหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีและพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีไว้สักการะบูชาและเป็นการนำรายได้ไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป โดยจะมีพิธีบวงสรวง ณ วัดศาลเจ้า และพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช(จำลอง)

ที่มีพุทธศิลป์สวยงามออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไชยพจน์ หวลมานพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสันต์ คำสิงหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ในการออกแบบในครั้งนี้ ภายในครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราชจะมียันต์มหามงกุฎพระพุทธเจ้า และยันต์ฟ้าประทานพร ของ แปะโรงสี หรือท่านอาจารย์โง้วกิมโคย วัดศาลเจ้า อยู่ภายในครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง

ทั้งนี้จังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการ ในสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททองนำฤกษ์การจัดสร้างครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช (จำลอง) ปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 17.09 น. ทั้งนี้ ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช พระปทุมธรรมราชจำลองและพระกริ่งพระปทุมธรรมราช เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานอนุญาต ให้อัญเชิญตราประจำพระองค์ พร้อมอักษรพระนามย่อ”ออป.”ประดิษฐานบนครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช พระปทุมธรรมราชจำลองและพระกริ่ง “พระปทุมธรรมราช” เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป และได้ประทาน แผ่นทองที่ทรงจารึกอักขระและทรงอธิษฐานจิตแล้วเป็นชนวนหล่อจำนวน19แผ่น

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตนเองอยากให้มีการสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระราชปณิธานของในหลวง ร.5 และแสดงให้เห็นถึงความความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประเพณีเก่าแก่ที่ยังคงฝังลึกในจิตใจเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามแห่งวิถีชุมชน โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานี ร่วมเช่าบูชา ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช พระปทุมธรรมราชจำลองและพระกริ่งรุ่น ไหลมา เทมา ซึ่งจังหวัดปทุมธานี จัดสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 120 ปีพระปทุมธรรมราช และครบรอบ 103 ปี ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดสร้างขึ้นดังนี้ ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราชเนื้อบรอนซ์จำนวน 29 ใบ ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราชเนื้อสัมฤทธิ์แดง 99 ใบ ครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราชเนื้อเหลือง 123 ใบ

และพระปทุมธรรมราช จำลองมีขนาดต่างๆ ดังนี้ 1.พระปทุมธรรมราช หน้าตัก9นิ้วปิดทองคำแท้ จำนวน 123องค์ 2.พระปทุมธรรมราช หน้าตัก 9 นิ้วเนื้อทองผสม 123 องค์ 3.กริ่งพระปทุมธรรมราช(ปั้ม)เนื้อทองคำจำนวน99องค์ 4.กริ่งพระปทุมธรรมราช(ปั้ม)เนื้อเงินจำนวน129องค์ 5.กริ่งพระปทุมธรรมราช(ปั้ม)กะไหล่ทองจำนวน 9,999องค์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 1.เพื่อให้ประชาชนมีครอบน้ำทิพย์พระปทุมธรรมราช และพระปทุมธรรมราช (จำลอง) ไว้สักการะบูชา 2.เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนพระปทุมธรรมราชจังหวัดปทุมธานี 3.เพื่อนำรายได้สมทบทุนบูรณะศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 4.เพื่อนำรายได้สมทบทุนและบริจาคมอบให้วัดศาลเจ้า 5.เพื่อนำรายได้สมทบทุนและบริจาคมอบให้วัดชินวรารามวรวิหาร ทั้งนี้ สามารถติดต่อสั่งจองบูชาได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2593 4406 ต่อ 11 หรือ ID Line : 0632260957 โดยเปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 สิงหาคม 2563 นี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี