X

มิติใหม่ของแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลปทุมธานี หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

ปทุมธานี มิติใหม่ของแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลปทุมธานี หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

การแพทย์แผนไทย คือ ขบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับ การตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ป้องกัน ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ การผดุงครรภ์ การนวดไทย รวมถึงการเตรียมผลิตยาแผนไทย การประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ โดยความรู้หรือตำราที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาวิชาชีพแพทย์แผนไทยกับการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่ง ที่มีมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทย ที่น่าภาคภูมิใจและดำรงไว้ การนวด สามารถบรรเทา แก้อาการ และบำบัดโรคได้ ,ช่วยในการขับสารพิษออกจากกล้ามเนื้อ , ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด , ช่วยบำบัดอาการไม่สบายต่างๆ ซึ่งจะ ได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพกายและ สุขภาพใจ เป็นทางเลือกประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่เป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม สอดคล้องกับวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยพัฒนาสุขภาพประชาชน

นายปรีดา ตั้งจิตเมธี นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ระดับชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวว่า แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) พ.ศ. 2563 โดยเน้นมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน สำหรับ ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย รวมทั้งผู้รับบริการ เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีจุดคัดกรอง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอลล์ 70% หรือเจลแอลกอฮล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ คัดกรองและวัดอุณหภูมิผู้ปฏิบัติงานทุกราย วันละ 2 เวลา เช้า – บ่าย ก่อนปฏิบัติงาน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 – 2 เมตร วัดอุณหภูมิผู้มารับบริการ-ผู้ให้บริการทุกราย ถ้ามีไข้เกิน 37.3 C และเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ติดเชื้อ การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีโรคประจำตัว ให้ส่งต่อรับการดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบันทันที

ประชาชนที่เข้ารับบริการ ต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการผ่านระบบ ออนไลน์ โทรศัพท์ แอปพลิเคชัน หรือในกรณีไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า ให้จัดสถานที่สำหรับผู้รับบริการกรอกข้อมูลโดยการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และมีที่กั้นระหว่างบุคคล บันทึกรายชื่อ ที่อยู เบอร์โทรศัพท์ วันที่และเวลาของผู้มารับบริการทุกราย เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ในกรณีที่ต้องสอบสวนโรค บันทึกรายชื่อผู้ให้บริการ และกิจกรรมที่ให้บริการกับผู้รับบริการทุกราย มีระบบติดตามผู้รับบริการทุกราย หลังรับบริการอย่างน้อย 14 วัน มีสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เรื่องโรคติดต่อ ในส่วนกิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทย ที่สามารถดำเนินการได้ เช่น การตรวจวินิจฉัย การจ่ายยาสมุนไพร การนวดไทยเพื่อการรักษา การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาและการดูแลมารดา หลังคลอด ซึ่งระยะเวลาในการให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อ ครั้ง

เจ้าหน้าที่นวดหรือให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Shield) และถุงมือทุกครั้ง จัดให้มีเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนของผู้มารับบริการ โดยอยู่ในถุงที่แยกแต่ละชุดและผ่านการอบฆ่าเชื้อทุกตัว ในส่วนอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ 70% และที่สำคัญต้องทำ ความสะอาด เตียงนวด/ประคบ หมอน เบาะยาง และเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง

นางอรรถรส ชุมศรี นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมฟื้นฟู)ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่า คลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลปทุมธานีเริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2543 โดยแรกเริ่มมีเจ้าหน้าที่ 1 คน เตียงนวด 1 เตียง จำนวนผู้รับบริการ 4 คน/วัน เปิดให้บริการเวลา 16.30-20.30 น. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 14 คน เตียงนวด 16 เตียง จำนวนผู้รับบริการ 60-80 คน/วัน ตั้งอยู่ที่อาคารสนับสนุนทางการแพทย์ ชั้น 1 การจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังใช้วิธีการบำบัดรักษาด้านหัตเวชกรรมไทยร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร เพื่อให้บริการด้านการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจ

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทย คือการนวด เช่นนวดตัว นวดฝ่าเท้า การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำจากสมุนไพร และการทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอดให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกตามความสมัครใจ และฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีอาการทางจิตสงบแล้ว เช่นการนวดตัวให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จะช่วยให้ผ่อนคลาย สบายตัว และนอนหลับได้ดีขึ้น ซึ่งการแพทย์แผนไทยนั้นมีจุดเด่นคือให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งกายใจพร้อมๆกัน จึงสามารถใช้ดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายที่มาจากปัญหาทางจิตใจ เช่นในผู้ที่ปวดศีรษะไมเกรน ผู้ที่มีความเครียด เป็นต้น สามารถใช้เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้เช่นกัน


ด้านนางสาวณัฐสุดา อ้นทอง (แพทย์แผนไทยชำนาญการ) หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า บริการแพทย์แผนไทยในคลินิกขณะนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ ประกอบด้วย 1.ประเภทบำบัดรักษาอาการ ได้แก่ นวดประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดผ่อนคลายอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อจากความเครียดเช่นที่ไหล่ ต้นคอ ซึ่งผู้ป่วยกว่าร้อยละ50 เป็นผู้ที่ทำงานประจำในสำนักงานและผู้สูงอายุ การอบไอน้ำสมุนไพร เพื่อบำบัดรักษาอาการนอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา( ซึ่งจะเริ่มเปิดบริการเดือน กรกฎาคมนี้)และการประคบร้อนสมุนไพร เพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยต่างๆ

2.ประเภทการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความผ่อนคลาย สุขสบายตัว ได้แก่บริการนวดตัวทั่วๆ ไป นวดน้ำมันและนวดฝ่าเท้าและ 3.ประเภทการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้แก่ การนวดประคบร้อนจากสมุนไพร ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการทางจิตสงบแล้ว เช่นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จะช่วยให้ผ่อนคลาย นอนหลับได้ดีขึ้น และการทับหม้อเกลือเพื่อการฟื้นฟูหญิงหลังคลอด โดยบริการแต่ละประเภทใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อครั้ง

โดยเปิดบริการ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา08.30-16.00 น. และบริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา16.00-20.0 น. ประชาชนสนใจติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-598-8896 และ 061-703-9414 หรือนัดหมายแพทย์แผนไทย Online ทาง MOPH Connect โดยเริ่มจาก1.ค้นหา MOPH Connect 2.เลือกรับบริการ และกด และกรอกข้อมูลตามขั้นตอน บริการจองคิว 3.เลือกโรงพยาบาลปทุมธานีและกรอกข้อมูลตามขั้นตอน 4.กดนวดแผนไทย 5.เลือกวันที่จะมารับบริการ6.เลือกเวลา และเตียงที่ต้องการนวดรักษาได้เลย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี

พนอ ชมภูศรี คลุกคลีในวงการสื่อสารมวลชนมานาน โดยเริ่มงานครั้งแรกในราวปีพศ.2540 โดยเข้าร่วมงานกับ นสพ.อาชญากรรม รายสัปดาห์ จากนั้นก็ทำงานเป็น ขทร.ไทยรัฐ นสพ.บ้านเมือง ก่อนจะไปยัง นสพ.คมชัดลึก และเครือเนชั่นกรุ๊ป รายงานข่าว ความเดือดร้อน ระวังภัย และข่าวพัฒนาในชุมชนในท้องถิ่นทางเนชั่นทีวี วันนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นปากเสียง และนำเสนอการพัฒนาเมืองปทุมธานี