สกว.มุ่งเป้ามอบงานวิจัยแก่ผู้ว่าฯ พัทลุง หวังพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว 4.0

สกว. ส่งมอบงานวิจัยพัทลุง

สกว.มุ่งเป้า ส่งมอบผลงานวิจัย “แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว : กรณีศึกษาพัทลุง” แก่ผู้ว่าฯพัทลุง หวังพัฒนารองรับท่องเที่ยวไทยยุค 4.0

การประชุมส่งมอบผลงานวิจัย “แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยว : กรณีศึกษาพัทลุง” ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)​

โดยนายกู้เกียรติ วงษ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เดินทางมาเปิดงานและรับฟังการนำเสนอ จากคณะนักวิจัย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ผศ.คมกริช ธนะแพทย์ และทีมงาน นอกจากนี้ยังมีคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคใต้ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ใน จ.พัทลุง ที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

สกว. ส่งมอบงานวิจัยพัทลุง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า “เห็นว่าควรจะต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและขอให้เป็นการวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง และควรมีการประสานกับหน่วยงานราชการ ได้แก่ ท่องเที่ยวจังหวัด และผู้ประกอบการผู้ว่าฯ จะนำแผนการวิจัยฯ ไปประสานต่อไป”

สกว. ส่งมอบงานวิจัยพัทลุง

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยได้ให้แนวทางแก่ผู้เข้ารับการสัมมนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ว่าควรจะต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมือง โดยการใช้เอกลักษณ์ท้องถิ่น เช่น ควายน้ำ โลมาอิรวดี มโนราห์ หนังตะลุง วัฒนธรรมอาหาร โดยนำมาปรับใช้ในการสร้างลูกเล่นเพื่อพัฒนา CITY BRANDING โดยเน้นวลี “เด็ด ดัง ดำ” เน้นการสร้างจุดดึงดูดจากเขาอกทะลุ และบริเวณศาลากลาง และลำปำเพื่อให้ตัวเมืองพัทลุงเป็นจุดกระจายการท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัด และเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ทั้งยังเป็นการเพิ่มการพักค้างคืนของนักท่องเที่ยว

สกว. ส่งมอบงานวิจัยพัทลุง

ส่วน ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ต้องการให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื่อง และขอให้เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ จ.พัทลุง เช่น ข้าวสังข์หยด เป็นต้น

นอกจากนี้ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว. ยังได้มีการผลักดันงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะ จ. พัทลุง อย่างต่อเนื่องในทุกมิติทั้งด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในปี 62 ได้มีการต่อยอดด้านการพัฒนา CITY BRANDING ด้านการท่องเที่ยว โดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยคณะนักวิจัย จากเทคโนโลยีศรีวิชัย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพัทลุง กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น