X
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

EXIM BANK ออก 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบพายุปาบึก

EXIM BANK ออกมาตรการขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ลดอัตราดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในภาคใต้ ทั้งสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกทางตรงและทางอ้อมสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติพายุโซนร้อนปาบึก ในภาคใต้ทั้งทางตรง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ พื้นที่ของโรงงานและบริษัท รวมทั้งสินค้าที่ผลิตแล้วได้รับความเสียหาย ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือส่งออกได้ และทางอ้อม ที่ประสบปัญหาโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผู้ซื้อหลักอยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติและผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับรายอื่นทดแทนได้ รวมทั้งผู้ประกอบการประสบปัญหาทางการคมนาคม ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือไม่สามารถรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิตสินค้าได้ จะได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ทั้งขยายระยะเวลา ลดอัตราดอกเบี้ย และพักชำระหนี้ โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการ

มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง

สินเชื่อหมุนเวียน
• พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน
• ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน
• ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนลง 1% เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของลูกค้า

เงินกู้ระยะยาว
• พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน
• ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของลูกค้า

มาตรการที่ 2 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม

สินเชื่อหมุนเวียน
• พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน
• ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 180 วัน
• ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนลง 1% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

เงินกู้ระยะยาว
• พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน
• ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน

มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่

ยื่นขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซม เครื่องจักร/อาคารโรงงาน ที่ได้รับความเสียหาย
• ระยะเวลา 5 ปี (Grace Period ไม่เกิน 1 ปี)
• อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี ในปีแรก
• ยื่นขอสินเชื่อภายในเดือนกันยายน 2562

“EXIM BANK พร้อมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยจะเร่งเยียวยาเร่งด่วนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรง และช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากภัยธรรมชาติได้รับความช่วยเหลือจากความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุด ทั้งนี้ ธนาคารยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นรายกรณี” นายพิศิษฐ์กล่าว

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ปณิดดา เกษมจันทโชติ

ปณิดดา เกษมจันทโชติ

จบการศึกษาจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ฝึกงานที่หนังสือพิมพ์จุดประกาย/เสาร์สวัสดี (กรุงเทพธุรกิจ) และอมรินทร์ทีวี มีความสนใจด้านศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ