X
ม.อ.ตรัง, นวัตกรรมสุภาพ,สังคมสูงวัย, การดูแลผู้สูงอายุ,

ม.อ.ตรัง เปิดศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ประจำภาคใต้

()

ม.อ.ตรัง เปิดศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสุภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ประจำภาคใต้ (UDC-PSU) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านพักอาศัยและอาคารสาธารณะ

ม.อ.ตรัง วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ประจำภาคใต้ (UDC-PSU)

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง  หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat.UDC)

อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนจากสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง  ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมในพิธีเปิด

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ประจำภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมทั้งแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านพักอาศัยและอาคารสาธารณะ

โดยมหาวิทยาลัยยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการนำสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม ควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมท้องถิ่น

อาจารย์ตรีชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและปรับปรุงที่อยู่อาศัย เป็นธนาคารยืมอุปกรณ์ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัย และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้

ความเข้าใจในการออกแบบเพื่อทุกคน และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านอุปกรณ์นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงวัย ตลอดจนเป็นศูนย์รับการปรึกษาให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องการปรับปรุงอาคารสาธารณะให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ในหัวข้อ การออกแบบอาคารสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การปรับปรุงบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จาก ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการออกแบบอาคารสำหรับผู้สูงวัย.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน