X

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ขับเคลื่อนทีมงาน “ไทยนิยม ยั่งยืน”ภาคใต้

วันที่ 20 เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภาคใต้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า  สร้างพลังทางสังคมและลดการเหลื่อมล้ำ เป็นการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษาจีบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร และ กศน.ตำบล กว่า 1,300 คน

การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ  ปรับกระบวนการทางความคิดให้กับประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลัก ซึ่งมีกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ดังนี้ 1) สัญญาประชาคมคนผูกใจไทยเป็นหนึ่ง  2) คนไทยไม่ทิ้งกัน  3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิถีไทยวิถีพอเพียง  5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ   7) รู้รักประชาธิปไตย 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9) บูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร และ 10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ซึ่งทั้ง 10 เรื่องดังกล่าวถือเป็นสำคัญเร่งด่วน และจะขยายผล  เพื่อต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการขับเคลื่อนทุก 3 เดือน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย 1) ระดับชาติ 2) ระดับจังหวัด 3) ระดับอำเภอ และ 4) ระดับตำบล 

ในการประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในครั้งนี้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์     เพื่อเป็นการการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้เป็นไป    ในแนวทางเดียวกัน  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน