X
กอ.รมน.จังหวัดตรัง, กศน.จังหวัดตรัง, กลุ่มมวลชน,จิตอาสา,ปรองดอง,สมานฉันท์,

กอ.รมน.จังหวัดตรัง จัดเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง

กอ.รมน.จังหวัดตรัง ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม เสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง ให้กับนักศึกษา กศน.ประชาชนทั่วไปหวังปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาและการสร้างคุณงามความดีต่อประเทศชาติ

กอ.รมน.จังหวัดตรัง วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง พ.อ.พิชิต  โชติแก้ว รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดตรัง เปิดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง โดยมี พ.ต.ท.หญิง รัตนาวลี  สุระสังวาล จนท.กลุ่มงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดตรัง รายงานถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พ.อ.พิชิต  โชติแก้ว รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดตรัง กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง ในครั้งนี้ ทางกอ.รมน.จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษา กศน. เยาวชน ประชาชน 280 คน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เกินองค์ความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย มีจิตสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติ รู้รักสามัคคี  

มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เกิดการปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ การเรียนรู้ที่สุดตื่นตา ด้วยระบบแสง สี เสียง รอบทิศทาง โดยคณะวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 41)กองพลทหารราบที่ 5 กองทัพภาคที่ 4

นำโดย พ.ท.อดุลย์  แป้นจำรัส นายทหารสรรพาวุธ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ้งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษา กศน. ประชาชนที่เข้าร่วม รู้สึกรักและหวงแหนประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน