X
วันสิ่งแวดล้อมโลก, IUCN ,กิจกรรมรณรงค์,ขยะชายฝั่งทะเล, เก็บลิบง ไว้หลงรัก,

วันสิ่งแวดล้อมโลก IUCN จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งทะเล “เก็บลิบง ไว้หลงรัก”

การจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเลเกาะลิบง เป็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนในชุมชนเกาะลิบง ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว รถรับจ้าง ชุมชน นักเรียน และ นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างการรับรู้ของชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่ง ในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง อันจะให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน

วันสิ่งแวดล้อมโลก  วันที่ 5 มิถุนายน  2566  ณ มัสยิดหมู่ที่1 บ้านโคกสะท้อน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (ไอยูซีเอ็น) ประเทศไทย IUCN Asia Regional Office ร่วมกับ พันธมิตรกว่า 10 องค์กรร่วมถึง อาสาสมัคร ผู้นำชุมชนบนเกาะลิบง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งทะเล “เก็บลิบง ไว้หลงรัก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน )

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเลซึ่งเป็นวิกฤติข้ามพรมแดน โดยปัจจุบันปัญหาขยะทะเลได้รับการยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ส่งผลให้การจัดการขยะของประเทศมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามในปี ๒๕๖๕ สถานการณ์ขยะทะเลไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศไทยยังคงติดอันดับ 1 ใน ๑๐ ประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุดในโลก โดยขยะทะเลส่วนใหญ่มาจากขยะบนบกถึงร้อยละ ๘๐ จากกิจกรรมการท่องเที่ยวริมชายหาด ชุมชน หรือร้านค้าที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำชายฝั่ง และรองลงมาคือขยะจากเรือประมง เรือขนส่งสินค้าและขยะข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขยะทะเลดังกล่าวจำนวนมากสร้างความเสียหายต่อการท่องเที่ยว การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตในทะเล และยังเป็นสาเหตุการตายของพะยูนสัตว์ทะเลหายากของจังหวัดตรัง

ชุมชนเกาะลิบง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะทะเล ส่งผลต่อกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม โดยขยะส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์จากแผ่นดินลงสู่ทะเล และบางส่วนล่องลอยมากับกระแสน้ำในช่วงฤดูมรสุม ซึ่งทุกคนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งทะเลภายใต้ชื่อ “เก็บลิบง ไว้หลงรัก” ในพื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลิบง และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 4 หมู่บ้าน โดยเฉพาะบริเวณท่าเรือบ้านพร้าว ซึ่งเป็นประตูเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะลิบง จังหวัดตรัง

ซึ่งการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งทะเล “เก็บลิบง ไว้หลงรัก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน จากนั้น ประธานฯ และผู้ร่วมงานร่วมเก็บขยะบริเวณชุมชนท่าเรือบ้านพร้าว   เก็บรวบรวมขยะ คัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนัก และบันทึกข้อมูลปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ จากนั้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนเครือข่าย ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น ซุ้มขยะอันตรายนำมาแลกคูปองลุ้นของรางวัล  ซุ้มน้ำมันพืชใช้แล้วแลกคูปองลุ้นรางวัลและของที่ระลึก  ซุ้มวัสดุรีไซเคิลนำมาแลกไข่ ซุ้ม Papermache กระดาษเกิดใหม่  ซุ้ม ไม้กวาดเรียกทรัพย์  ซุ้ม ศิลปะขยะในเฟรม  การประกวดชุดแฟนซีจากเศษวัสดุเหลือใช้ และการเสวนาหัวข้อ “เราจะเก็บลิบงไว้หลงรัก ได้อย่างไร”

การจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเลเกาะลิบง ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของทุกภาคส่วนในชุมชนเกาะลิบง  ทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว รถรับจ้าง ชุมชน นักเรียน และ นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างการรับรู้ของชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์เก็บขยะในพื้นที่ชายฝั่ง ในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง อันจะให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะชุมชนและขยะชายฝั่งทะเลเกาะลิบงในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะของชุมชน และป้องกัน มิให้ขยะบกได้เล็ดลอดลงสู่ทะเลตรัง อันจะช่วยลดผลกระทบกับการดำเนินวิถีชีวิต รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนด้วย นอกจากนั้น จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและสาธารณูปโภค การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว การลดลงของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ รวมทั้ง จะช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวว่า  ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเล  ปัจจุบันได้รับการยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติในการดำเนินงานแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เป็นไปตาม Roadmap ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ สำหรับสถานการณ์ขยะทะเลไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น พบว่า ประเทศไทยยังคงติดอันดับ 1 ใน ๑๐ ประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุดในโลก

ขยะทะเลส่วนใหญ่มาจากขยะบนบกถึงร้อยละ ๘๐ จากการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวริมชายหาด ชุมชน หรือร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่ง  รองลงมาคือขยะจากเรือประมง เรือขนส่งสินค้า และขยะข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยขยะทะเลดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นและได้สร้างความเสียหายให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยว การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งมีชีวิตในทะเล นอกจากนั้น ยังเป็นสาเหตุสำคัญในการตายของพะยูนสัตว์ทะเลหายากของจังหวัดตรังอีกด้วย.

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน