X

Engagement Thailand ครั้งที่ 8 กับพลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

มทร.ศรีวิชัย  จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ในฐานะเจ้าภาพ ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกันจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) ภายใต้หัวข้อ ‘พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยว่า การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022) มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี ในการนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อสร้างความตระหนักปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนนโยบาย Local Engagement ของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการจัดประชุม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการเสวนาด้านพันธกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมจำนวน 10 หัวข้อ การนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม จำนวน 130 บทความ การจัดนิทรรศการของกลุ่มมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เครือข่ายภาคใต้ทั้ง 13 มหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานพื้นที่กรณีศึกษา จำนวน 5 เส้นทางด้วย

ด้านนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ระบุว่า นับเป็นความตั้งใจที่ดีของ มทร.ศรีวิชัย สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ ทั้ง 13 มหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันเปิดเวทีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (Engagement Thailand Annual Conference 2022)

ที่ผ่านมา ลักษณะการทำงานที่ต่างคนต่างทำ เป็นที่น่าเสียดาย ที่ไม่สามารถนำงานวิจัยต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ไม่สามารถขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ได้  แต่ปัจจุบัน จังหวัดตรังแต่งตั้งตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นคณะทำงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อจะได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ ร่วมกันตัดสินใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวด้วยว่า จังหวัดตรังได้ชี้เป้าไปยังชุมชน หรือผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดกลายเป็นสินค้าพรีเมี่ยมได้ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดสินค้าที่มีคุณภาพ มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เดินตามแผนพัฒนาจังหวัด ทำให้สินค้าที่ทางจังหวัดชี้เป้า เช่น ข้าวเบายอดม่วง พริกไทยตรัง(พันธ์ปะเหลียน) เริ่มมีชื่อเสียงและนำไปสู่การขยายผล กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม เกิดการขยายผลสู่การใช้งานจริงอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงจะเป็นการลดช่องว่างของการส่งต่อผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายด้วย.

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน