X

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8   ที่จังหวัดตรัง

วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2565 ) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า งานในวันนี้ สามารถเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้เข้าถึงผลงานวิจัยมากยิ่งขึ้น  

ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่ดีมาก ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ การส่งเสริม และการสนับสนุนความสนใจในงานวิจัยให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดการขยายผลสู่การใช้งานจริง ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัยโดยตรง ในการพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงมากขึ้น

อีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ที่เกิดจากการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัย และเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง 130 บทความ ที่ได้นำมาเสนอในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของผลงานวิจัย ที่สามารถพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและบ้านเมือง และสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป.

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน