X
ประชุมวิชาการระดับชาติ

ตรัง ประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

มทร.ศรีวิชัย ร่วม พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ทั้ง 12 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ   Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)  วันที่ 9-11 สิงหาคม 2565  ภายใต้บริบท พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน               

ประชุมวิชาการระดับชาติ : วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ‘Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ณ ห้อง Nakara Grand Ballroom โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง พร้อมรับชมการการแสดงต้อนรับ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

จากนั้น ได้รับเกียรติจากจากผู้ทรงคูณวุฒิ ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อต่าง ๆ อาทิ“บทบาทของสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม, การบรรยายพิเศษจาก ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย:จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ”

และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Reimagining our work: Lessons from Knowledge Exchange in UK Higher Education Keynote Speaker Sophie Duncan, Director-Business and Strategy, NCCPE พร้อมการแลกเปลี่ยนข้อสักถาม  การเสวนาในหัวข้อ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : จากนโยบาย สู่การปฏิบัติ มุ่งความสำเร็จ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ศาสตราจารย์ นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ หัศนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการลงทุนและจัดหารายได้  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ดำเนินการเสวนา และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นอกจากนั้น ที่ห้องนครินทร์ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมเสวนา การพัฒนาและวิพากษ์กรอบวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนล่าง ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยชุดประสานงานแผนงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และการนำเสนอกรณีศึกษาผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย จากเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม : พลังปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565.

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน