X

สวท.ตรัง เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่

()

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ สวท.ตรัง พร้อมพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง

สวท.ตรัง : วันนี้(อาทิตย์ที่  13  กุมภาพันธ์ 2565) ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดตรัง   ถนนตรัง-สิเกา  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  นายอนุชา  นาคาศัย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงาน(หลังใหม่) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดตรัง   โดยมี  นายธีรพงศ์  เพชรรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะผู้บริหารซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6กรมประชาสัมพันธ์ พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้พบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่  พร้อมกล่าวว่า ความสำคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์: การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นกลไกในการทำความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน เพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

โดยเฉพาะการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ สิ่งสำคัญนอกเหนือจากการสื่อสารแล้วจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และสะท้อนข้อคิดเห็นต่อรัฐบาล เพื่อออกมาตรการในอนาคตให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคม

ดังนั้น งานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง จึงมีความสำคัญเพราะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและขยายผลทางสื่อโซเชียล ตลอดจนช่วยสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จากเหตุการณ์ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ประสบมากว่า 20 ปี และสามารถฝ่าฟันจนกระทั่งผ่านมาได้ด้วยดี และชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงขอขอบคุณทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของสถานีด้วย

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและกำลังจะดำเนินต่อไปในอนาคต ย่อมมาจากความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานี   เชื่อว่า บุคลากรทุกคนจะดำรงไว้ซึ่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนต่อไป

สำหรับ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   จังหวัดตรัง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา  กรมประชาสัมพันธ์    ส่งกระจายเสียงในระบบ FM. ความถี่  91.25  เมกะเฮิรตซ์  และระบบ AM ความถี่ 810 กิโลเฮิรตซ์  เริ่มส่งกระจายเสียงครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2516   แม้จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม  ๒๕๖๐ ที่ สวท.ตรัง ประสบปัญหาน้ำท่วม ๓ ครั้งติดต่อกัน

ภายใต้การบริหารของนางสาววาสนา  วิโนทัย  ผู้อำนวยการ สวท.ตรัง  ซึ่งได้ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่าย  ร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องรักษาทรัพย์สินราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขณะเดียวกัน  ยังส่งกระจายเสียงและปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

รวมถึงหน่วยงานภายนอกและภาคประชาชน  ต่างให้ความช่วยเหลือทั้งในช่วงประสบเหตุและหลังเกิดเหตุ ทำให้ สวท.ตรัง ผ่านวิกฤติและได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว  ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5  สวท.ตรัง ขอยืนหยัดเป็นคลื่นแห่งข้อมูลข่าวสาร  บริการท้องถิ่น  และพร้อมที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อไป.

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน