พม. One Home อุทัยธานี เทศบาลตำบลทัพทันเครือข่ายกลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว นักศึกษาจบใหม่ ผู้สูงอายุผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19 อบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่พร้อมมอบเลี้ยงบ้านลดค่าครองชีพ

[contact-form][contact-field label=”ชื่อ” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”อีเมล์” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”เว็บไซท์” type=”url” /][contact-field label=”ข้อความ” type=”textarea” /][/contact-form]

 

พม. One Home อุทัยธานี เทศบาลตำบลทัพทันเครือข่ายกลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว นักศึกษาจบใหม่ ผู้สูงอายุผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19 อบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่พร้อมมอบเลี้ยงบ้านลดค่าครองชีพ

นาย อนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพสู่วิถีใหม่แก่ผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19  โดย.. นางสุดา สุหลง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ในนามของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home)  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพสู่วิถีใหม่แก่ผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19  โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาหรือ COVID – 19 เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลก มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยเป็นวงกว้าง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใน ประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายแต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งใน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม และจะเห็นได้ว่าผลกระทบ ส่วนใหญ่ตกอยู่กับครอบครัวของผู้ที่ไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะคน ยากจนที่ต้องทํางานหาเลี้ยงชีพแบบรายวัน กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมแบบเร่งด่วน กลุ่มผู้ที่ตกงาน ไม่มีงานทํา รายได้ลดลง กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด การสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ทั้งยังช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ และสร้างแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างโอกาสแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการดูแลช่วยเหลือ เยียวยา กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ดําเนินการ ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (One Home) ของจังหวัดอุทัยธานี  ได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพสู่วิถีใหม่แก่ผู้ได้รับผลกระทบ COVID – 19 โดยให้  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยมีการจัดหลักสูตรตามความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หลักสูตรการตัดผมชาย หลักสูตรเสริมสวย และหลักสูตร การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็นหลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2563 จํานวน 2 วัน กลุ่มเป้าหมายจํานวน 30 คน  ในการนี้ นาง สรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทัพทัน กล่าวต้อนรับและคณะพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม ในครั้งนี้ ด้วย  ณ เทศบาลตําบลทัพทัน  อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุทัยธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น