X

มูลนิธิบุคคลพอเพียง และชมรมคนรักในหลวงจ.ตรัง สัมมนา“ผู้นำแห่งยุค  เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”

ตรัง – มูลนิธิบุคคลพอเพียง และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดประชุมสัมมนาโครงการ “ผู้นำแห่งยุค  เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” เพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ศูนย์เรียนรู้ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ของนางสาวธัญดารัตน์ บัวแก้ว ผู้นำแห่งยุคจังหวัดตรัง ซึ่งคัดเลือกโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง  มูลนิธิบุคคลพอเพียงได้จัดประชุมสัมมนาโครงการ “ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน “  ให้กับผู้นำแห่งยุค ในพื้นที่ 15จังหวัดภาคใต้ ประจำรุ่นที่ 1/2559 ,รุ่นที่ 2/2560  จังหวัดละ 6 คน ที่ได้ผ่านมาการคัดเลือกโดยชมรมคนรักในหลวงทั้ง 15 จังหวัดภาคใต้  ประกอบด้วยจ.ประจวบคีรีขันธ์  ,จ.ชุมพร,จ.ระนอง,จ.สุราษฎร์ธานี,จ.นครศรีธรรมราช , จ.ภูเก็ต ,จ.พังงา,จ.กระบี่ ,จ.สตูล ,จ.พัทลุง,จ.สงขลา , จ.ปัตตานี,จ.ยะลา ,จ.นราธิวาส และ จ.ตรัง รวม 90 คน  ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561  โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดตรัง โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ โดยมี พล.ท.ผดุง นิเวศวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง , พล.ต.ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนารักษ์ เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง  ,พ.อ.หญิง หรรษา ประสพโชค ผู้จัดการภาค 4 (ภาคใต้) มูลนิธิบุคคลพอเพียง รวมทั้งประธานชมรมคนรักในหลวงทั้ง 15 จังหวัดภาคใต้  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยนายสุรพล วิชัยดิษฐ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง และนางสาวธัญดารัตน์ บัวแก้ว ผู้นำแห่งยุค จังหวัดรุ่นที่ 1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ในการประชุมสัมมนา   เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผู้นำแห่งยุค แต่ละจังหวัดได้ขับเคลื่อน และมูลนิธิบุคคลพอเพียงได้สนับสนุนโครงการ เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้นแบบในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชุมชน และสังคม  โดยการประชุมสัมมนา ทางมูลนิธิบุคคลพอเพียงให้ผู้นำแห่งยุคจากทุกจังหวัด นำเสนอความคืบหน้าโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนำแห่งยุคในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 4 แห่ง   การให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การวางแผนการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน  และความรู้คู่คุณธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง ขยายสู่ครอบครัว ชุมชนรอบข้าง ให้กลายเป็นชุมชนพอเพียงตัวอย่างให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดชุมชนพอเพียงขึ้นทั่วประเทศต่อไป

ทางด้านพล.ต.ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนารักษ์ เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง กล่าวว่า มูลนิธิบุคคคลพอเพียง และภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโครงการ ตั้งเป้ากับผู้นำแห่งยุคที่ผ่านการอบรมทั้ง 2 รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 430 คนว่า จะต้องเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติลงสู่ชุมชนและครอบครัวให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ จะมีการต่อยอดให้เกิดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนามของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน