X

ประสานเสียงปลดล็อกผังเมืองตรัง ชี้ เขียวจัด ขวางการพัฒนา 13 ผู้ประกอบการมีที่ดินแต่ทำจัดสรรไม่ได้ ทั้งที่เมืองขยายตัว

ตรัง กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผัง นโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ศักยภาพ โอกาส และทิศทางการพัฒนาจังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมหลายภาคส่วนเสนอปลดล็อกผังเมืองตรัง ผังเมืองสีเขียว ขวางการพัฒนาเมือง 13 ผู้ประกอบการมีที่ดินแต่ทำจัดสรรไม่ได้ ทั้งที่เมืองขยายตัว ชาวบ้านเกาะลิบง-เกาะมุกด์ ชี้ บนเกาะทำได้เพียงรีสอร์ตขนาดเล็ก สร้างโรงแรมไม่ได้ ทั้งที่เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ นักวิชาการมทร. เสนอพัฒนาระบบราง commuter train เชื่อมสนามบินตรัง -เมืองตรัง-กันตัง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 66 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุม ชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ตามโครงการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน การวางและ จัดทําผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบาย ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการ พัฒนา และดำรงรักษาพื้นที่โดยรวมของจังหวัดในอนาคตในด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ รวมทั้ง การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ นำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้นำข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการรับฟังความ คิดเห็นไปประมวลเพื่อประกอบการจัดทำร่างผังนโยบายระดับจังหวัด ให้มีความครบถ้วน และจะนำร่างผังนโยบายระดับจังหวัดมารับฟัง ความคิดเห็นอีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการปรับผังเมืองให้เหมาะสม เพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การขยายตัวของเมือง การพัฒนาระบบรางเชื่อมโยงกับสนามบินตรัง การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

โดยนายอนุรักษ์ หวันมุสา รองนายกอบต.เกาะลิบง เสนอที่ประชุมว่า เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่บนเกาะกลับไม่มีที่พักเพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว มีแค่รีสอร์ตขนาดเล็ก ไม่สามารถสร้างโรงแรมได้เพราะติดพื้นที่ผังเมืองเขียวคาดขาว (เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว) และพื้นที่อุทยาน

“ตอนนี้ผู้ประกอบการได้หารือกันอยู่ ในตอนนี้จังหวัดตรังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยว ทั้งทางยุโรป และ จีน แต่ไม่มีที่พักรองรับกลุ่มนี้ แม้เราจะมีรีสอร์ตแต่ก็เป็นรีสอร์ตเล็ก ๆ เราต้องการให้มีโรงแรมที่พักให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกระดับ เพราะตอนนี้ผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนจากรีสอร์ตเป็นโรงแรม พื้นที่เกาะมุกด์ และเกาะลิบง ต่างก็ติดพื้นที่เขียวคาดขาว” นายอนุรักษ์ ระบุ

ขณะ นายวิทยา โพธิพิชญกุล ผู้ประกอบการชายหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง กล่าวว่า พื้นที่ชายทะเลปากเมงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หลังจากนี้อยากให้มีการวางผังเมืองที่ช่วยพัฒนาส่งเสริม การท่องเที่ยว เพราะรัฐบาลมีนโยบายที่ช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อนำเงินเข้าประเทศ

ด้านนางสาวพิมพ์แพง นทีจารุรัตน์ บ.บ้านศรีตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีปัญหาเรื่องผังเมืองเป็นอย่างมาก ทั้งที่เมืองมีการขยายตัว ในเขตเมืองมีบางส่วนเป็นพื้นที่สีเขียวไม่สามารถทำบ้านจัดสรรได้ ทำได้แค่เป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งไม่เข้าพ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน-บ้านจัดสรร

“เราได้รวบรวม 13 โครงการ ที่ไม่สามารถขอจัดสรรเป็นบ้านจัดสรรได้ ทำได้เพียงเป็นโครงการเล็กๆ ลูกบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองตามพรบ.จัดสรร ทิศทางการเติบโตของจังหวัดตรังควรจะเติบโตไปทางทิศใต้ที่มีสนามบินตรัง และโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดตรังติดเรื่องผังเมืองสีม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีน้อยเกินไป และพื้นที่สีส้มบริเวณถ.ศรีตรัง ที่ให้ทำพาณิชยกรรมได้เพียง 5% ซึ่ง 5%นั้นเป็นพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งไปแล้ว ดังนั้นพาณิชยกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นก็ติดปัญหาผังเมือง” นางสาวพิมพ์แพง ระบุ

นายมงคล ชนินทร ณ สงขลา อาจารย์สาขาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรม มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า เรามีอันดามันบน กลาง ล่าง ซึ่งสนข.(สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวงคมนาคม) ได้อนุมัติงบประมาณ 80 ล้านบาท เพื่อศีกษาถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่จังหวัดระนอง ถึง จังหวัดสตูล และมีแนวโน้มถึงประเทศมาเลเซีย ซึ่งโครงการนี้มีความยาวถึง 600 กม. ตนอยากให้กรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการเรื่องนี้กับสนข.ด้วย ตรังมีเส้นทางระบบรางจากทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงอำเภอกันตัง แต่เราใช้งานระบบรางน้อยมาก

“รถไฟจากสถานีตรัง ไปยังสถานีกันตัง ผ่านสนามบินตรัง ทั้งบ้านควนปริง บ้านนาป้อ บ้านพรุใหญ่ อยากให้พัฒนาเส้นทางนี้เป็น commuter train ที่เชื่อมโยงสนามบินกับเมืองตรัง และ กันตัง ต่อไป ” นายมงคล ระบุ

ด้านนายมานิตย์ วงศ์สุรีรัตน์ นายกสมาคมบำรุงการศึกษาตรัง กล่าวว่า โรงเรียนตรังวิทยา ตั้งยู่ในตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2535 แต่เมื่อ พ.ศ. 2565 ได้ขอต่อเติมและปรับปรุงอาคารเป็นหอพัก แต่ติดปัญหาไม่สามารถก่อสร้างได้ เพราะอยู่ในพื้นที่ผังเมืองชนบทและเกษตรกรรม จึงอยากให้แก้ไขปรับปรุงบริเวณดังกล่าวออกนอกเขตเกษตรกรรม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน