X

ตรัง ชง ออกประกาศจังหวัด ควบคุม-พิจารณาอนุญาตก่อสร้างในเขตเมืองเก่า ต้องส่งเรื่องให้อนุกรรมการฯพิจารณา

ตรัง กรรมการอนุรักษ์เมืองเก่าฯตรัง ชง ออกประกาศจังหวัด ควบคุม-พิจารณาอนุญาตก่อสร้างในเขตเมืองเก่า ต้องส่งเรื่องให้อนุกรรมการฯพิจารณา ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศเขตพื้นที่ “เมืองเก่าตรัง” รวม 6 ตารางกิโลเมตร ด้าน “อบจ.ตรัง” เตรียมจัดงานส่งเสริมท่องเที่ยว 5 เมืองเก่า ฟื้นพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน-เร่งก่อสร้างก่อนยื่นจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดกลางจ.ตรัง

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลากลางจ.ตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตรัง ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมรายงานเรื่องผลการดำเนินงานปี พ.ศ.2564 การจัดทำ TOR เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตรัง /เรื่องการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตรัง/ การออกประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าตรังปี 2564 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีและภาคเอกชน ที่จะดำเนินการก่อสร้างภายในบริเวณเมืองเก่าตรัง ส่งเรื่องและแบบแปลนให้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตรัง โดยผ่านทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตรังแล้ว จึงดำเนินการจัดตั้งงบประมาณหน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าตรังปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ให้เทศบาลนครตรังพิจารณาออกมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าตรังและภาคเอกชนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งเรื่องโครงการ การศึกษา ออกแบบวางผัง พื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองตรัง อ.เมืองตรังเพื่อพิจารณา โดยสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยการเสนอของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้มีมติเห็นชอบการประกาศเขตพื้นที่ “เมืองเก่าตรัง” โดยขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าตรังมีเนื้อที่ประมาณ 1.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,192.95 ไร่ และขอบเขตพื้นที่ต่อเนื่อง (Buffer Zone) ซึ่งอยู่โดยรอบพื้นที่เมืองเก่าตรัง มีเนื้อที่รวมประมาณ 4.05 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,528.92 ไร่ ซึ่งได้ดาเนินการเสนอต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าเพื่อเสนอครม.ออกประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าเพื่อนาไปสู่แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่เมืองเก่าตรัง อาทิ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วิหารคริสตจักรตรัง อาคารสโมสรข้าราชการ หอนาฬิกาจังหวัดตรัง สถานีรถไฟตรัง และตึกแถวย่านประวัติศาสตร์ทับเที่ยง โดยมีแผนแม่บทในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประกาศจังหวัด ในเรื่องการพิจารณาควบคุมการก่อสร้างต่างๆ

ด้านนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำหรับงานในส่วนของอบจ.ตรัง ในด้านการท่องเที่ยว ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน ศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตถ่านไม้โกงกางในอดีต นอกจากนี้ ยังได้เตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า จ.ตรัง เพื่อรักษามรดกทรงคุณค่าร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของ 5 เมืองเก่าในจังหวัดตรัง ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้อีกด้วย และศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางจังหวัดตรัง) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งลิฟท์โดยสาร ซ่อมแซมหลังคา และการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด เพื่อจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรังกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังต่อไป

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน