X

ผวจ.ตรัง ลงตรวจพื้นที่คลองห้วยยาง ภาพรวมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาพรวมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยยางจังหวัดตรัง โดยสภาพปัจจุบัน มีวัชพืช มีขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ ปกคลุมหนาแน่น

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยยางจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

สำหรับจังหวัดตรังได้เสนอโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยยาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครตรัง ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดทำแผนงานการดำเนินงานพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การเกษตร ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้

1. ดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตามแผนงาน โดยคณะกรรมการในระดับจังหวัดสามารถพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานในแต่ละด้านเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยน้อมนำการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เป็นแนวทางในการดำเนินการด้วยการให้จิตอาสาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกกิจกรรม/โครงการ และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

2.กำกับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดเก็บภาพก่อนการดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ และหลังการดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการมีส่วนร่วมของจิตอาสาภาคประชาชน ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ โดยให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ 11 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองห้วยยาง จังหวัดตรัง และรายงานผลการจัดกิจกรรมกำจัดขยะ วัชพืช และสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำแนวคลองห้วยยาง อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่บริเวณ ศาลเจ้าปักกุ้ง และบริเวณด้านข้างโรงแรมธรรมรินทร์ธนา เพื่อตรวจสอบภาพรวมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยยางจังหวัดตรังอีกด้วย

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดเสนอชื่อแหล่งน้ำเพื่อดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดตรังได้เสนอโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยยาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำหรับคลองห้วยยางที่ได้คัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด มีความยาวประมาณ 3,600 เมตรเศษ ความกว้างตลอดสาย 5 – 15 เมตร เริ่มตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าปักกุง ถึงบริเวณหลังหลังการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชขึ้นปกคลุม มีขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ลักษณะการดำเนินการมีทั้งขุดลอกดินทับถม กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ และปรับปรุงทางเดินบริเวณริมคลอง

ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ ปริมาณผักตบชวา ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล วัชพืชต่างๆ ตลอดจนสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำมีปริมาณลดลงหรือหมดไป ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ลำคลองและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน