X

นายกนครตรัง แจง จัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

       เทศบาลนครตรังดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามพ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะคำนวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ โดยอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2565 เป็นอัตราเดียวกับปี 2563-2564 แต่ปีนี้ไม่มีการปรับลดการจัดเก็บลง 90% เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 เมื่อคำนวณได้เท่าไรจะต้องจ่ายเต็มจำนวน 

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง ได้ร้องเรียนผ่านสื่อเรื่องความเดือดร้อนจากการจัดเก็บอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราที่สูงกว่าปีที่ผ่านมานั้น เทศบาลนครตรังเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสาเหตุที่อัตราภาษีสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลมีการออกกฎหมายใหม่ คือ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และมีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะคำนวณตามประเภทการใช้ประโยชน์ โดยอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2565 เป็นอัตราเดียวกับปี 2563-2564 แต่ปีนี้ไม่มีการปรับลดการจัดเก็บลง 90% เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 เมื่อคำนวณได้เท่าไรจะต้องจ่ายเต็มจำนวน


ด้าน ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวอีกว่า พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้กฎหมายตัวเดียวกัน มีแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน และใช้สูตรการคำนวณภาษีแบบเดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้นอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีอัตราค่าภาษีตามการคำนวณของประเภทการใช้ประโยชน์ ไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครตรัง
สำหรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน กำหนดครอบคลุมที่ดิน 4 ประเภท มีดังนี้
1.ที่ดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตั้งแต่ 0.01-0.1%
2.ที่อยู่อาศัย อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตั้งแต่ 0.02-0.1% แยกเป็น
• ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตั้งแต่ 0.03-0.1%
• สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตั้งแต่ 0.02-0.1%
• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้น มีอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตั้งแต่ 0.02-0.1%
3.การใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 หรือที่ดินกลุ่มพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตั้งแต่ 0.3-0.7%
4. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ยกเว้น มีกฎหมายห้ามหรือทิ้งไว้เพื่อการเกษตรหรือปล่อยไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบัน ตั้งแต่ 0.3-0.7%
ด้วยความเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับผู้เสียภาษี ในปี 2565 ผู้เสียภาษียังคงได้รับการบรรเทาภาระภาษีหลายกรณี ได้แก่
1. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรมได้รับยกเว้นภาษี
2. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. กรณีที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่สำหรับบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าวที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท หรือเกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี จะเสียภาษีเต็มอัตราเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น
4. การผ่อนปรนภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีกรณีมีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สูงกว่าค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ที่เคยชำระในปี 2562 จะบรรเทาภาระให้โดยเสียภาษีเท่ากับค่าภาษีปี 2562 บวกกับ 75% ของส่วนต่างค่าภาษีปี 2565 กับปี 2562
ทั้งนี้เทศบาลนครตรังออกหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565 ซึ่งเมื่อได้รับหนังสือแจ้งแล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบอัตราภาษีและประเภทของการใช้ประโยชน์ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ประเมินบ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สามารถใช้สิทธิ์คัดค้านการประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฯ เพราะถ้าหากไม่มีการคัดค้านการประเมินภายในกำหนดเวลาจะถือว่ายอมรับการประเมินของเจ้าพนักงานและต้องเสียภาษีที่ดินตามประเภทของการใช้งานที่ระบุไว้ ท่านสามารถยื่นใช้สิทธิ์คัดค้านได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครตรัง โทร 075-210782.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน