X

นายก อบจ.ตรัง ขออนุมัติโอนงบ 3 รายการ 3.5 ลบ.พัฒนาท่าเรือคลองสน-มัสยิดกลาง-ซื้อครุภัณฑ์

ประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 นายก อบจ.ตรัง ขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือ ปรับปรุงหลังคามัสยิดกลางประจำจังหวัดตรัง และจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณทั้งสิ้น 3,563,000 บาท 

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภา อบจ.ตรัง เปิดการประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง มีสมาชิกสภา อบจ.ตรัง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง คณะผู้บริหาร รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทนปลัดอบจ.ตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง เข้าร่วม

นายก อบจ.ตรัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของอบจ.ตรัง เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคน ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ

การประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 วาระ โดยมีวาระสำคัญคือ นายก อบจ.ตรัง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อไปตั้งรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาท่าเทียบเรือ อาคารศูนย์จำหน่ายอาหาร ห้องน้ำและอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง และจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณทั้งสิ้น 3,563,000 บาท และนายก อบจ.ตรัง เสนอญัตติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันเงิน) จำนวน 2 รายการ ซึ่งสภา อบจ.ตรัง ได้มีมติอนุมัติตามที่นายก อบจ.ตรัง เสนอ

สภา อบจ.ตรัง กำหนดการประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เป็นวันที่ 1 สิงหาคม 2565-14 กันยายน 2565 และวันเริ่มประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 9 มกราคม 2566-22 กุมภาพันธ์ 2566

สมาชิกสภา อบจ.ตรัง ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินของ อบจ.ตรัง ในหลายประเด็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและดำเนินการให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพต่อไป

นายก อบจ.ตรัง กล่าวว่า ได้พูดคุยหารือกับหลายภาคส่วนเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ อบจ.ตรัง ให้เกิดประสิทธิภาพ มีรายได้มากขึ้น เช่น ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือเดือนมีนาคม 2565 มีเรือขนขนปูนซีเมนต์ไปต่างประเทศมาใช้บริการหน้าท่า จำนวน 4 เที่ยว และมีเรือขนบุหรี่อีกสัปดาห์ละ 4 เที่ยว มีรายได้จากหน้าท่าเดือนละกว่า 3 แสนบาท ถ้ายังคงมีลูกค้าใช้บริการหน้าท่าได้ลักษณะนี้จะมีรายได้มากขึ้น ภาวะขาดทุนจะน้อยลงหรือไม่มีอีกต่อไป หลังจากนี้จะพยายามบริหารจัดการให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียงให้ อบจ.ตรัง ซึ่งต้องใช้เวลา ส่วนท่าเรือทุ่งคลองสนในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาท่าเทียบเรือ อาคารศูนย์จำหน่ายอาหาร ห้องน้ำและอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะหาแนวทางบริหารจัดการให้มีผู้มาใช้บริการ อาจจะเปิดให้สัมปทานเข้าบริหารงานใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าต่อไป สำหรับศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดตรัง (มัสยิดกลางประจำจังหวัดตรัง) เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จจะทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน