X

อบจ.ตรัง ขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชี้ช่องทางลดค่าไฟ ให้หน่วยงานรัฐ

()

อบจ.ตรัง ขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ชี้ช่องทาง ลดค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยคณะอนุกรรมการด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา พร้อมทั้งระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลการผลิตไฟฟ้า (โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของการไฟฟ้านครหลวง)

ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง โดยเชิญผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในการสนับสนุนการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง : ศรีตรังเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ : เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City หัวข้อการชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา พร้อมทั้งระบบบันทึกข้อมูลและแสดงผลการผลิตไฟฟ้า (โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของการไฟฟ้านครหลวง) ประกอบด้วย 1. แนะนำรายละเอียดโครงการฯ 2. กรอบแผนการดำเนินงานโครงการฯ 3. รายชื่อหน่วยงานของรัฐในจังหวัดตรังที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการของการไฟฟ้านครหลวง 4. กำหนดการเข้าสำรวจพื้นที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้เพื่อนำร่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิส (น้ำมัน/ถ่านหิน/ก๊าชธรรมชาติ) จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน รองรับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง: ศรีตรังเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ : เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ทั้ง 7 ด้าน ในการบริหารจัดการเมือง มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนที่มีคุณภาพในการใช้ชีวิต มีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีการบูรณาการสาธารณูปโภครวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนจังหวัดตรังเป็นเมืองอัจฉริยะ ประชาชนอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน

โดยหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตรังที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มทาง อีเมลล์ : [email protected] หรือ[email protected] โทรศัพท์ 0-7521-9444

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน