X

ตรัง นักศึกษาอาชีวศึกษา ภาคใต้  68 สถาบัน ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค

ตรัง  นักศึกษาอาชีวศึกษา ภาคใต้ จำนวน 68 สถาบัน ร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค เพื่อหาตัวแทนร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2564    สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อเป็นการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ที่ได้กำหนดให้อาชีวศึกษาภาค ทุกภาค จัดงาน ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เพื่อก้าวสู่ ระดับชาติดังนั้น อาชีวศึกษาภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย สถานศึกษา จำนวน 68 สถานศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดงานฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นครั้งที่ 32 กำหนดจัด ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดตรัง  ซึ่งการจัดงานภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา นักเรียน นักศึกษาและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมีความตระหนักในการสร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาในการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทำให้มวลสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพ ความเป็นผู้นำ และมีทักษะ สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ

ทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในภาคใต้ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน           ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ห่างไกลยาเสพติด และมีสำนึกในการน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีความสมานฉันท์และ วิถีประชาธิปไตย

โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดให้มีการแข่งขันทักษณะวิชาการในทุกสาขาวิชา เช่น วิชาคหกรรม อาหาร และ ผ้า  วิชาช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น หลังจากนั้น เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานเชื่อมโลหะและตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมระดับปวช.และปวส.สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2554 ณ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตรัง โดยการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานเชื่อมโลหะและตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมระดับปวช.และปวส.สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูผู้สอนและผู้เรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและสาขาวิชาเทคนิคโลหะให้มีการพัฒนาในด้านความรู้และทักษะ ทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะระหว่างครูและผู้สอนซึ่งกันและกันรวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มวิชาชีพสาขางานเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะโดยการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างเชื่อมโลหะและสาขางานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมแบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้ ระดับปวช. และระดับปวส. ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จะดำเนินการ คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนที่ ดีที่สุด 3 อันดับ เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันทักษะวิชาที่ระดับชาติที่จังหวัดน่านต่อไป

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน