ระดมความคิด 13 คกก.พัฒนาท่าเรือบ้านนาเกลือ หลังอบจ.ตรังต่อสัญญาเช่าธนารักษ์อีก 7 ปี

นายกอบจ.ตรัง ประชุม 13 คกก.พัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือตามอำนาจหน้าที่ 8 ข้อ หลังต่อสัญญากรมธนารักษ์อีก 7 ปี เพื่อเดินหน้าต่อ พร้อมอนุมัติ ให้เช่าช่วงบริหารจัดการอาคารราชพัสดุทั้ง 7 รายการ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง(นายกอบจ.ตรัง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ครั้งที่ 1/2564 ที่ห้องประชุมสภาอบจ. ชั้น 2 เพื่อบริหารจัดการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งคำสั่งอบจ.ตรัง ที่ 303/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ จำนวน 13 ราย โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 1. กำหนดนโยบาย การบริหารการพัฒนาท่าเทียบเรือ 2. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 3. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้ควบคุม หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ท่าเทียบเรือเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม 4. กำหนดอัตรากำลังบุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือ 5. บริหาร ควบคุม กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ เงื่อนไข สัญญาที่เกี่ยวข้องและนโยบายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 6.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ประโยชน์ตอบแทนจากผู้ใช้บริการหรือผู้ได้รับประโยชน์จากท่าเทียบเรือหรือที่เกี่ยวข้อง 7. กำหนดอัตราค่าตอบแทน หรือค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 8. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ มีเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา คือ กรณี อบจ.ตรัง ประสงค์จะนำสิทธิในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ซึ่งเป็นอาคารราชพัสดุทั้ง 7 รายการ ให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือบริหารจัดการแทน ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้นำสิทธิในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ให้ผู้อื่นเช่าช่วงหรือบริหารจัดการแทน อบจ.ตรัง อย่างไรก็ตาม มีการเสนอให้ฝ่ายนิติการ อบจ.ตรัง ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุม ครั้งต่อไป ขณะที่นายก อบจ.ตรัง ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มการตรวจสอบการให้บริการจอดเรือสินค้าเข้า ซึ่งปัจจุบันมีเฉพาะเรือบรรทุกบุหรี่

โดยอบจ.ตรัง ได้เช่าอาคารท่าเทียบเรือและอาคารประกอบ ตั้งอยู่ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ , อาคารคลังสินค้า ,อาคารซ่อมบำรุง , อาคารด่านตรวจ 2 , ป้อมยาม ,อาคารสำนักงานและอาคารห้องเครื่อง ระยะเวลาเช่า 3 ปี (1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561) ในอัตราค่าเช่าปีละ 1,000,000.บาท และต่ออายุสัญญาเช่า ระยะเวลา 7 ปี 3 เดือน( 1 ต.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2568 ) โดยค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2567 (3 ปี) ปรับปรุงค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ของค่าเช่าเดิม คิดเป็นเงินค่าเช่าปีละ 1,090,000 บาท ซึ่ง อบจ.ตรัง อยู่ในระหว่างขอลดอัตราค่าเช่ากับกรมธนารักษ์ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือน้อยลง จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน