X

อบจ.ตรัง เล็งแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ได้ไปศึกษาดูงานโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 -17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดตรังและศึกษาพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แบบรวมศูนย์ครบวงจร ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรวมถึงการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน และเหมาะสมกับพื้นที่ ด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยจะดำเนินโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านห้วยด้วน ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ข้อมูลปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดตรัง ในภาพรวมทั้งจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2562 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น 88,119.34 ตันต่อปี หรือประมาณ 240 ตันต่อวัน ในขณะที่ปี 2563 ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 300 ตันต่อวัน โดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัย (จัดเก็บข้อมูลจากระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ตามแบบ มฝ.2 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง) และมีพื้นที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพียง 3 แห่ง คือ เทศบาลนครตรัง เทศบาลเมืองกันตัง และเทศบาลตำบลทุ่งยาว ซึ่งรองรับปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 57,000 ตันต่อปี ทำให้มีปริมาณขยะตกค้างในแต่ละปีจำนวนมาก เกิดการสะสมของขยะมูลฝอย ทั้งนี้หากไม่เร่งดำเนินการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาขยะในจังหวัดตรังอย่างถูกต้อง ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้นี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน