X

สภาอบจ.ตรัง อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม-เสนอร่างฯอนุญาตให้ปชช.เข้าฟังประชุมสภาอบจ.ได้

“บุ่นเล้ง” เสนอ “สภาอบจ.ตรัง” อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 2 ล้าน ทำถนน ร่วมกับสำนักงบฯสมทบอีก 18 ล้าน พร้อมเสนอร่างระเบียบ อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังประชุมสภาอบจ.ได้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร และส.อบจ.ตรัง ร่วมการประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง ชั้น 2 โดยมีนายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภา อบจ.ตรัง เป็นประธานการประชุม มีนางศุภมาส ศรมณี ปลัด อบจ.ตรัง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม เริ่มประชุม นายบุ่นเล้ง ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และหลังจากนั้นได้แนะนำคณะผู้บริหาร เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน คือนายสมจิตร คงฉาง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.ตรัง โดยก่อนหน้านี้นายบุ่นเล้งได้ตั้งนายสมจิตรเป็นที่ปรึกษาแล้วหลังรับตำแหน่งนายกอบจ.ใหม่ๆ แต่นายสมจิตรมีหนังสือขอไม่รับตำแหน่งโดยอ้างว่าต้องดูแลธุรกิจของครอบครัว กระทั่งล่าสุดได้ยอมรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกอบจ.ในที่สุด

ทั้งนี้วาระสำคัญการประชุม เป็นเรื่องที่ นายบุ่นเล้ง เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านหนองเป็ด – บ้านกรงไหน หมู่ที่ 5 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว – ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ระยะทาง 4,937 เมตร งบประมาณ 20,133,000 บาท โดยเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ จำนวน 18,119,700 บาท และ อบจ.ตรัง สมทบ จำนวน 2,013,300 บาท ซึ่งสภา อบจ.ตรัง มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว

นอกจากนี้นายบุ่นเล้งยัง เสนอญัตติแก้ไขรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด สายบ่อนไก่ – บ้านหนองมวง หมู่ที่ 9,14 ต.ควนเมา อ.รัษฎา – ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยขอแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้องเป็นผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,177 เมตร หนา 0.05 เมตร สะพานกว้าง 9 เมตร ยาว 30 เมตร ตั้งจ่าย 9,990,000 บาท ซึ่งสภา อบจ.ตรัง มีมติอนุมัติ ให้แก้ไขงบประมาณดังกล่าว

สำหรับวาระอื่นๆ นายบุ่นเล้ง ได้เสนอเรื่อง ร่างระเบียบสภา อบจ.ตรัง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบจ.ตรัง พ.ศ. 2564 ซึ่งสภา อบจ.ตรัง มีมติเห็นชอบให้ออกระเบียบดังกล่าว และประธานสภา อบจ.ตรัง ได้หารือกำหนดคณะกรรมการสามัญและวิสามัญสภา อบจ.ตรัง ซึ่งสภา อบจ.ตรัง ได้เสนอคณะกรรมการสามัญ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการเครื่องจักรกล คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการติดตามผลมติสภา อบจ.ตรัง และคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์และทรัพย์สิน โดยแต่ละคณะมีสมาชิกสภา อบจ.ตรัง จำนวน 7 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายโชคดี คีรีกิ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนน และสะพานในพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ตามโครงการ ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เสนอของบประมาณ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายอดิศร พักตร์จันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขตอำเภอรัษฎา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเส้นทาง และโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด ทรุดโทรม กระทบกับการจราจร การขนส่งสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่มาเป็นลำดับแรก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน