ตรัง “บุ่นเล้ง” นายกอบจ.ป้ายแดง แถลงนโยบายต่อสภาฯ

นายก อบจ.ตรัง แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ตรัง ประกอบด้วย นโยบายพัฒนา 6 ด้าน และ 5 นโยบายเร่งด่วน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธนายก อบจ.ตรัง เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร และ ส.อบจ. หลังจากกกต.ได้ประกาศผลการเลือกตั้งส.อบจ.ตรัง และนายก อบจ.ตรัง เรียบร้อยแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.30 น.เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองตรัง ต.ควนธานี อ.กันตัง สักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ และถวายสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าสำนักงานอบจ.ตรัง ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสการปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก โดยมีนางกร โล่สถาพรพิพิธ (ภรรยา) นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ อดีต สส.ตรังหลายสมัย (น้องชาย) นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (หลานสาว) พร้อมครอบครัวโล่สถาพรพิพิธิ นายกิจ หลีกภัย อดีตนายก อบจ.ตรัง นายสมจิตร คงฉาง อดีตรองนายก อบจ.ตรัง ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตรัง นักการเมืองท้องถิ่น ภาคเอกชน ปลัด อบจ.ตรัง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบจ.ตรัง และมวลชนใน จ.ตรัง เดินทางมามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี และให้กำลังใจจำนวนมาก

จากนั้นในเวลา 10.00 น. นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร และส.อบจ.ตรัง ร่วมการประชุมสภา อบจ.ตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ตรัง ชั้น 2 เพื่อให้นายก อบจ.ตรัง ได้แถลงนโยบายการบริหารต่อสภา อบจ.ตรัง ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกอบจ.ตรัง โดยมีนายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภา อบจ.ตรัง เป็นประธานการประชุม นายก อบจ.ตรัง เป็นผู้แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภา อบจ.ตรัง โดยมีปลัดอบจ.ตรัง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ

โดยนายก อบจ.ตรัง ได้แนะนำคณะผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายก อบจ.ตรัง คนที่ 1 นายจารึก ทองหนัน รองนายก อบจ.ตรัง คนที่ 2 เลขานุการนายก อบจ.ตรัง ประกอบด้วย นายเสน่ห์ ทองศักด์ นายวิรวัฒน์ หมาดหวา นายละมุน สงบดี และที่ปรึกษานายก อบจ.ตรัง คือ นายธเนศ หลิมสกุล สำหรับนโยบายการพัฒนามี 6 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และสาธารณูปโภค 3. ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา และศิลปวัฒธรรม 4. ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 5. ด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและกีฬา 6. ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร นโยบายเร่งด่วนที่ต้องรีบ ดำเนินการคือ 1. จัดตั้งกองสาธารณสุขเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนด้านสาธารณสุข 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมต่อครอบคลุมทุกพื้นที่ 4. จัดตั้งกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาภัยพิบัติ 5. ส่งเสริมความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100 องค์กร ในจ.ตรัง ทั้งนี้ นายก อบจ.ตรัง ได้กล่าวกับสภาฯ ว่าทั้ง 5 นโยบายเร่งด่วน และ 6 นโยบายการพัฒนาที่ได้แถลงนั้น จะเป็นกรอบของการทำงานและเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อน จ.ตรัง ไปตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ โดยมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นฐานของการทำงาน เพื่อให้ประชาชนชาว จ.ตรัง ได้รับประโยชน์สูงสุดและพร้อมที่จะสร้างให้ อบจ.ตรัง เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือสมกับที่ได้รับการไว้วางใจให้เข้ามาทำหน้าที่

นอกจากนั้นสภาฯ ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภา อบจ.ตรัง จำนวน 3 คณะ
มีการคัดเลือกผู้แทน อบจ.จาก ส.อบจ.เป็นคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดตรัง (ก.จ.จ.) ,การคัดเลือก ส.อบจ.ตรัง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตรัง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตรัง คัดเลือก ส.อบจ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน คณะกรรมการบริหารกิจการรถ
ขนส่ง โดยสารประจำทาง คณะกรรมการบริหารกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง และคณะกรรมการ ,พัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ
หลังจากนั้นในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ” ระบุว่า ดิฉันในนามของผู้แทนเขต 3 ตรัง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจถึง นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง) พร้อมกับยื่นหนังสือจากสภาผู้แทนฯ เชิญ ท่าน นายก อบจ.ตรัง ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รวมถึงทุกหน่วยงานท่องเที่ยว โดยมีคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมใหญ่ ณ ศาลากลางตรัง วันที่ 1 มีนาคม 2564 นี้
เพื่อทำสรุปรายงานต่อสภาผู้แทนฯ ในญัตติพัฒนาท่องเที่ยวภาคใต้ พร้อมยื่นหนังสือนำเสนอปัญหาและข้อร้องเรียนจากการทำงานเชิงรุก ในพื้นที่เขต 3 ตรัง
ดิฉันเชื่อมั่นว่าตรังต้องเดินหน้า เชื่อมั่น นายกของเรา

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน